Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Αιρετικές δηλώσεις πατριάρχη Βαρθολομαίου..

 
Παλαιότερα, είχαμε ελέγξει από αυτή τη στήλη τον αντορθόδοξο λόγο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ότι «όλες οι θρησκείες και όλοι οι λαοί τον ίδιο Θεό λατρεύουν, αλλά με διαφορετικό τρόπο»! Είναι θλιβερό και ενδεικτικό της αποστασίας ενός μεγάλου τμήματος της Ορθόδοξης Ιεραρχίας (εννοεί του νέου ημερολογίου) από την «άπαξ παραδοθείσαν τοις αγίοις Πίστην» το ότι εκστομίζονται τέτοιες κακοδοξίες από το στόμα ενός Προκαθημένου, που έχει την αξίωση να λέγεται «πνευματικός ηγέτης τριακοσίων εκατομμυρίων Ορθοδόξων χριστιανών».

Με τον λόγο αυτό ο κ. Βαρθολομαίος παραδέχεται, ότι ο Θεός των Εβραίων (που απέρριψαν και σταύρωσαν τον Υιό, και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον λόγο της Καινής Διαθήκης, δεν έχουν ούτε τον Πατέρα) είναι ο ίδιος με τον Θεό, στον οποίο πιστεύει ο Χριστιανισμός! Ο Θεός επίσης του Ισλάμ (που αρνείται τη θεότητα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος) είναι ο αυτός με τον Τριαδικό Θεό του Χριστιανισμού! Οι δε αναρίθμητες ψευδοθεότητες του Ινδουισμού ταυτίζονται με τον Ένα, τον μοναδικό και αληθινό Θεό της Ορθοδοξίας!

«Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια», διακήρυξε θεόπνευστα ο Ψαλμωδός. Και έρχεται τρεις χιλιάδες χρόνια αργότερα ο κ. Βαρθολομαίος να μας διδάξει ότι τα έθνη και ο Χριστιανισμός, λατρεύουν τον ίδιο Θεό, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

Πραγματοποιείται έτσι ο προφητικός λόγος του Αποστόλου, ότι «εν εσχάταις ημέρες... έσονται οι άνθρωποι... βλάσφημοι... ανόσιοι... προδόται... έχοντες μόρφωσιν ευσεβείας, την δε δύναμιν αυτής αρνημένοι» (Β΄ Τιμ. 3, 1-5).

Πραγματοποιείται και έτερος λόγος του ιδίου προς τους ποιμένες της Εφέσου: «Και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα...» (Πράξ. 20, 30).

(Από το περιοδικό «Ο Σταυρός»)
 
Πηγή: islamikathemata.blogspot.gr
 
(Σχόλιο Εγκολπίου: Όταν τα λέει ως έχουν τα πράγματα, ένα νεοημερολογίτικο περιοδικό τί να προσθέσουμε εμεις;...)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες