Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Η Κοινωνική Ευθύνη των Χριστιανών.

+ π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου
 
Οι «εξουσίες» στον κόσμο.
 
Η βασιλεία τού Χριστού δεν είναι «εκ τού κόσμου τούτου», δεν είναι «εντεύθεν», δηλαδή από εδώ (Ιω. ιη' 36)˙ είναι βασιλεία πνευματική όχι υλική. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν ανταποκρίθηκε στις χιλιαστικές μεσσιανικές προσδοκίες των Ιουδαίων, με αποτέλεσμα να απoγοητευθούν. Επροτίμησε να οδηγηθεί στον σταυρό, για να νικήσει όχι ένα κοσμικό εχθρό, αλλά τον προαιώνιο εχθρό τού ανθρώπου, τον θάνατο.

Ο Χριστός δεν είχε πρόβλημα να αποδώσει «τα τού καίσαρος τω καίσαρι» (Ματθ. κθ' 21. Μάρκ. ιθ' 17. Λουκ. κ' 25). Όμως υπογράμμιζε πως πρέπει να αποδίδονται «τα τού Θεού τω Θεώ»! Το θέλημα τού Θεού έχει προτεραιότητα για τον χριστιανό, ακόμη και εάν αυτό τον οδηγήσει σε ταλαιπωρίες. Η Εκκλησία δεν μπορεί λόγου χάρη να εγκαταλείψει το ευαγγέλιο της μεταμόρ­φωσης τού ανθρώπου και τού κόσμου για να κηρύξει «άλ­λο ευαγγέλιο», προσαρμοσμένο στις απόψεις τού καίσα­ρα ή των ανθρώπων «τού κόσμου τούτου». Η Εκκλησία δεν μπορεί να εκκοσμικεύσει το έργο της υπακούοντας σε οποιεσδήποτε εξουσίες.
 
Σε μια τέτοια περίπτωση οι απόστολοι δήλωσαν ενώπιον τού συνεδρίου: «πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» (Πράξ. ε' 29).
 
Οι χριστιανοί αναγνωρίζουν τις ανθρώπινες κυβερ­νήσεις, ανεξάρτητα από το αν οι κυβερνώντες είναι χρι­στιανοί ή όχι. Σέβονται τους νόμους και αποδίδουν τιμή στις κοσμικές εξουσίες (Ρωμ. ιγ' 1˙7. Α' Πέτρ. θ' 13˙16. Τίτ. γ' 1. Παροιμ. η' 15˙16. Σοφ. Σολ. στ' 1˙3. Ιερεμ. λδ' 6, εβραϊκό κείμενο: κζ' 7. Πράξ. κβ' 17˙29). Μάλιστα εύχονται για τους άρχοντες και τους αξιωματούχους της Πολιτείας, ώστε να επικρατεί ειρήνη και ευνομία, «ίνα ήρεμον και ησύχιον βίον διάγωμεν εν πάσι ευσεβεία και σεμνότητι» (Α' Τιμ. β' 1˙2).
 
Η δημοκρατία.
 
Η Ορθοδοξία συνιστά κατ' εξοχήν κοινωνία «μετά πάντων των αγίων», κοινωνία πίστεως, λατρείας, ζωής, που αποτελεί το κατ' εικόνα της ζωής τού Τριαδικού Θεού, δηλαδή ενότητα, αρμονία, αγάπη.
 
Ο άνθρωπος της πτώσεως έχασε αυτή την αρμονική και αγαπητική σχέση, ακολούθησε ένα τρόπο ζωής «πα­ρά φύσει» και οδηγήθηκε σε μεγάλα υπαρξιακά κενά. Στην προσπάθεια του να ξεπεράσει υπαρξιακά αδιέξοδα στα οποία τον οδήγησε η αυτονομία του, κατεσκεύασε ειδικές δομές, μεταξύ των οποίων και διαφόρους τύπους δημοκρατίας.
 
Κατά την αρχαιοελληνική αντίληψη δημοκρατία εσήμαινε τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, με κριτή­ριο το «κοινώς δοκούν», δηλαδή τα χρηστά ήθη τού λαού. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δημοκρατία, δηλαδή η αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δεν έχει ουσιαστική σχέση με την αρχαιοελληνική δημοκρατία. Μάλιστα ό­ταν η δημοκρατία αυτή προσδιορίζεται από ένα δογματι­κό πλουραλισμό, στον οποίο καταργούνται όλες οι αξίες και οι Ιεραρχικές δομές ή ακόμη και η διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό, τότε έχουμε αντιστροφή ή μάλ­λον διαστροφή της δημοκρατίας με την πρώτης τη έννοια.
 
Η δημοκρατία ως επίτευγμα τού αυτονομημένου ανθρώπου με σκοπό να λύσει τα προβλήματα που εδημιούργησε η αυτονομία του αξιολογείται θετικά από την Ορθοδοξία. Όμως οι δομές αυτές δεν μπορούν να οδηγή­σουν τον άνθρωπο στην υπέρβαση τού εγωισμού του, α­τομικού, ομαδικού (κομματικού) ή και εθνικού. Αυτό που δεν μπορεί να επιτύχει ο αυτονομημένος άνθρωπος, επι­τυγχάνεται στη νέα πραγματικότητα της Εκκλησίας τού Χριστού.
 
Στο πρόσωπο τού Ιησού Χριστού ο Θεός οδήγησε τα διεσκορπισμένα τέκνα τού Θεού «εις εν» («εις εν Χριστώ») και τα κατέστησε «αλλήλων μέλη». Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία υπερβαίνει κάθε είδος ολοκλη­ρωτισμού και όλες τις μορφές της σύγχρονης δημοκρα­τίας, που για το χριστιανό λογίζονται ως κάτι πολύ λίγο.
 
Το φρόνημα των πιστών είναι το ίδιο το φρόνημα τού Χριστού, που από αγάπη εκένωσε τον εαυτό του εν ελευ­θερία για να εξυψώσει τον άνθρωπο. Ο πιστός που μέσα στην Εκκλησία βιώνει αυτή την κενωτική αγάπη εν ε­λευθερία, ξεπερνάει την αντίληψη των «ατομικών δι­καιωμάτων» και παύει να θέτει στο κέντρο τον εαυτό του η αγάπη αυτή «ου ζητεί τα εαυτής».
 
Κάθε χριστιανός μετέχει ενεργά «στα κοινά», δηλαδή στη ζωή τού όλου Σώματος της Εκκλησίας. Τα χαρίσμα­τα που έλαβε δεν τα χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, αλ­λα για την οικοδομή τού Σώματος της Εκκλησίας. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει τίποτε το ιδιωτικό στα πλαίσια της ζωής τού Σώματος˙ ο καθένας συμβάλλει στην αύξηση τού Σώματος και συναυξάνεται μ' αυτό.
 
Αυτή η συμμετοχή τού κάθε πιστού στη ζωή τού Σώ­ματος, στην οικοδομή και στην αύξηση του, που είναι καρπός αγάπης και ελευθερίας, δεν συνιστά μείωση τού ανθρωπίνου προσώπου αλλά εξύψωσή του.
 
Η κοινωνική ευθύνη των χριστιανών.
 
Ο άνθρωπος καλείται σε ελευθερία απέναντι στον κόσμο. Τελικά τα πάντα είναι γι' αυτόν «σκουπίδια» («σκύβαλα») σε σχέση με το μοναδικό θησαυρό, τον Χρι­στό (Φιλιπ. γ' 8). Τούτο όμως δεν δίνει το δικαίωμα στον χριστιανό να διαχωρίσει την ευθύνη του για την τύχη τού κόσμου και για τα προβλήματα των αδελφών.
 
Το καθήκον αυτό απορρέει από την ίδια τη φύση τού ανθρώπου, από το γεγονός τού «κατ' εικόνα» τού Τριαδικού Θεού. Σκοπός τού χριστιανού είναι να ζήσει «κατ' εικόνα» Θεού, δηλαδή τριαδικά, με πρότυπο τη ζωή των τριών Θείων Προσώπων. Αυτό σημαίνει να ζήσει με τον αδελφό του ή καλλίτερα «μέσα στον αδελφό του», γιατί και ο Πατήρ είναι «εν τω Υιώ» και ο Υιός «εν τω Πατρί», όπως και το Πνεύμα το Άγιον βρίσκεται αιώνια «εν τω Πατρί και εν τω Υιώ» (πρβλ. Ιω. ιζ' 21).
 
Αυτή την πραγματικότητα καλούνται να ζήσουν οι πιστοί στη θεία λειτουργία και να την μεταβάλουν σε καθη­μερινή πράξη (πρβλ. Α' Κορ. Γ 16˙17).
 
Στη θεία λειτουργία ο πιστός ξαναζεί μαζί με ολόκληρη τη δημιουργία τη χαμένη ενότητα. Όλα προσλαμβά­νονται στο αγιασμένο σώμα του Χριστού. Όλα προσφέ­ρονται και πάλι ευχαριστία στον Θεό (πρβλ. Ζαχ. ιδ' 20˙21)· «εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα». Αυτή είναι μία ευχή που επαναλαμβάνεται στη θεία λειτουργία. Εδώ δεν υπάρ­χουν περιθώρια εγωιστικά. Το κέντρο γίνεται και πάλι «Χριστός ο Θεός ημών»· και τού εαυτού μας, και τού α­δελφού μας, ολόκληρης της ζωής μας.
 
Στο πρόσωπο τού αδελφού μας παρουσιάζεται καθημερινά ο Χριστός. Περιμένει τους καρπούς τού κόπου και τού μόχθου μας. Ο πιστός οφείλει να παραθέσει «Χριστώ τω Θεώ» όλη τη ζωή του και όλες τις δυνάμεις και δυνατότητες του με πολύ συγκεκριμένο τρόπο: μέσω των αδελφών (Ματθ. κε' 40)· θέτοντάς τις στην υπηρεσία των αδελφών τού Χριστού.
 
Αυτό σημαίνει πως οι δυνατότητες τού ανθρώπου, και εκείνες που απορρέουν από την πραγματική του φύση («κατ' εικόνα Θεού») δεν έχουν σαν κέντρο το δικό του εγωιστικό συμφέρον, αλλά την αγάπη τού Χριστού μέσω των αδελφών. Ο άνθρωπος ως «κατ' εικόνα Θεού» μετέ­χει της πανσοφίας και παντοδυναμίας τού Θεού (πρβλ. Γέν. α' 28. Ψαλμ. η' 1˙10. Σοφ. Σειρ. ιζ 2˙4. Σοφ. Σολ. Γ 2). Όμως η πανσοφία και η παντοδυναμία δεν είναι δυνα­τόν να λειτουργούν ανεξάρτητα από την αγάπη και να α­ποτελούν αυτοσκοπό. Αν τούτο γίνει, πρόκειται για δαι­μονική κατάσταση, για αλλοτρίωση τού ανθρώπου και παρά φύση επέμβαση του στη δημιουργία τού Θεού.
 
Ο απόστολος Παύλος αναφέρει χαρακτηριστικά πως αν μιλάει όλες τις ανθρώπινες και τις αγγελικές γλώσσες, αν γνωρίζει όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έ­χει τη δύναμη να μετακινεί βουνά, όμως δεν έχει αγάπη, δεν είναι απολύτως τίποτα (Α' Κορ. ιγ' 1˙2). Και ο Ιάκω­βος ο αδελφόθεος διακρίνει τη «σοφία» σε «άνωθεν κατερχομένην» και σε «επίγειο, ψυχική, δαιμονιώδη». Η σοφία η «άνωθεν κατερχόμενη», λέγει, είναι «πρώτον μεν αγνή, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών» (Ιακ. γ' 16˙17).
 
Η κοινωνική ευθύνη των χριστιανών απορρέει από την ίδια τη φύση τού ανθρώπου, από τη χριστιανική αν­θρωπολογία. Θεμελιώνεται βαθιά στην ίδια την ύπαρξη τού ανθρώπου ως «κατ' εικόνα Θεού». Σε αυτό το βάθος πρέπει να θεμελιώσουμε τη συμμετοχή που έχει κάθε χρι­στιανός στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τού αδελ­φού και ολόκληρης της ανθρώπινης κοινωνίας.
 
Ο λόγος τού Θεού μας καλεί να κλαίομε με εκείνους που κλαίουν (Ρωμ. ιθ' 15). Αλλά η προσπάθεια μας για αποτελεσματική βοήθεια του αδελφού αποτελεί καθήκον που δεν πηγάζει απλώς από το συναίσθημα, αλλά από την ίδια τη φύση μας.

Η κοινωνική ευθύνη των πιστών είναι μεγάλη και μεταφράζεται σε πράξη για την αντιμετώπιση συγκεκριμέ­νων αναγκών: «Εάν ένας αδελφός ή μια αδελφή δεν έ­χουν επαρκή ενδύματα και στερούνται της καθημερινής τροφής, τους είπει δε κάποιος από σάς, πηγαίνετε στο κα­λό, ζεσταίνεσθε και χορταίνετε, και δεν τους δώσει τα αναγκαία δια το σώμα, ποια η ωφέλεια;» (Ιακ. β' 15˙16, πρβλ. Ης. νη' 1˙14).

Από το βιβλίο: Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ -impantokratoros

Πηγή: aktines.blogspot.gr

Ο Καναδάς καταργεί τις λέξεις ''κύριος'', ''κυρία'', ''πατέρας'' και ''μητέρα''.

Καναδάς. Η οικογένεια στο στόχαστρο!... Ο Καναδάς καταργεί τις λέξεις ''κύριος'', ''κυρία'', ''πατέρας'' και ''μητέρα''.


Μετάφραση: Ευάγγελος Νιάνιος
 
Η καναδική διοίκηση θα αντικαταστήσει τους τίτλους "πατέρας" και "μητέρα" με τον όρο "γονέα" στα επίσημα έγγραφα και θα αποφεύγει να χρησιμοποιεί τις λέξεις "κύριος" ή "κυρία" εκτός αν το ζητήσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. "Η καναδική κυβέρνηση αποφάσισε να χρησιμοποιεί το ουδέτερο φύλο σε όλες τα έγγραφά της", δήλωσε ο Μαθιέ Φιγιόν, διευθυντής επικοινωνίας του Υπουργού Οικογένειας Ζαν-Υβ Ντυκλό.

Η Υπηρεσία Καναδά, ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στους πολίτες, "αποφάσισε να αναθεωρήσει όλες τις μορφές εγγράφων (γιατί) δεν είναι προσαρμοσμένες στις σημερινές πραγματικότητες", δήλωσε ο Φιγιόν. Η απόφαση αυτή ελήφθη ειδικότερα μετά από την περιπέτεια, για την οποία ενημερώθηκε ο υπουργός Ντυκλό τον Ιανουάριο, ενός ζευγαριού ομοφυλοφίλων από την Νέα Σκωτία (Ανατολικός Καναδάς) που επιθυμούσε να εκδώσει κάρτα κοινωνικής ασφάλισης για το παιδί τους και βρέθηκε αντιμέτωπο με το ερώτημα "ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η μητέρα; ", δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Από σήμερα, θα ρωτούμε τα ονόματα των γονέων».
 
Ωστόσο, η επικαιροποίηση όλων των ηλεκτρονικών εντύπων δεν ολοκληρώθηκε επειδή απαιτεί ένα σημαντικό έργο κωδικοποίησης. Στην επιστολική αλληλογραφία, η καναδική κυβέρνηση θα αποφεύγει στο εξής να ξεκινάει με το "Monsieur" ή το "Madame". "Δεν θα υπάρχει κανένα φύλο, στέλνουμε το γράμμα στο όνομα του προσώπου απλά", είπε ο Φιγιόν. Στο τηλέφωνο, ο ομοσπονδιακός υπάλληλος θα ξεκινάει ρωτώντας τον άνθρωπο: "Πώς θέλετε να σας τηλεφωνούν σήμερα;" Μερικοί θα πουν τον κ. X, κα X, ή απλώς το πρώτο τους όνομα ... ", εξήγησε εκπρόσωπος του υπουργού.
 
Αυτό το βήμα ευθυγραμμίζεται με άλλες πολιτικές της φιλελεύθερης κυβέρνησης του Ζουστίν Τρυντώ που έχει θέσει την καταπολέμηση της ισότητας των φύλων προτεραιότητα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 
(Le Figaro, ηλεκτρονική έκδοση 22-3-18, ανταπόκριση του Γαλλικού Πρακτορείου. Μετάφραση: Ευάγγελος Νιάνιος)

Πηγή:
 aktines.blogspot.gr

Οργουελικό έγκλημα σκέψης χωρίς φερετζέ.

Οργουελικό έγκλημα σκέψης χωρίς φερετζέ. Για να κατηγορηθείς από την αστυνομία του Λονδίνου για «έγκλημα μίσους» δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί το «μίσος»!

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κυκλοφόρησε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των «εγκλημάτων μίσους» που εμπίπτουν εντός της δικαιοδοσίας της και η ευρύτητά τους έχει προκαλέσει νέες ανησυχίες σχετικά με την γραμμή που διαχωρίζει την αστυνόμευση των εγκλημάτων και την ποινικοποίηση της σκέψης.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν ότι τα «εγκλήματα μίσους» που υποκινούνται με βάση «την αναπηρία, την ταυτότητα φύλου, την φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την θρησκεία ή οποιαδήποτε άλλη αντιληπτή διαφορά», δεν χρειάζεται να είναι φυσικά εγκλήματα με την παραδοσιακή έννοια, αλλά μπορεί να περιλαμβάνουν "χρήση προσβλητικής γλώσσας", σχετικά με το "ποιος είσαι", είτε εάν με φυσικό τρόπο, είτε με δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές δεν ορίζουν αντικειμενικά κριτήρια για να προσδιοριστεί εάν η "προκατάληψη" οδήγησε σε συγκεκριμένη ποινικά κολάσιμη πράξη. Απαιτείται απλώς "να την αντιληφθεί" ως τέτοια το θύμα, ένα τρίτο μέρος ή ένας αστυνομικός. Στην πραγματικότητα, η αστυνομία δηλώνει ρητά ότι «η απόδειξη του στοιχείου του μίσους δεν αποτελεί απαίτηση».

Εκτός από τα απλά παραδείγματα εγκληματικής συμπεριφοράς, όπως σωματική επίθεση ή υποκίνηση στη βία, οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν και την "λεκτική κακοποίηση", το "να αποκαλείς κάποιον με χαρακτηρισμούς" και να δημοσιεύεις περιεχόμενο στο διαδίκτυο που "σκοπεύει να προκαλέσει μίσος." Οι επικριτές φοβούνται ότι αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε έκφραση δυσαρέσκειας ή διαφωνίας σχετικά με μια ομάδα που απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση από το κράτος θα μπορούσε να θεωρηθεί «μίσος» και να τιμωρηθεί ποινικά.

 
Μια παλαιότερη έκδοση του εγγράφου, που υπέστη επεξεργασία αλλά εξακολουθεί να είναι προσβάσιμο μέσω της Archive’s Wayback Machine, επιβεβαιώνει όλες αυτές τις υποψίες, δηλώνοντας ρητά ότι αυτά τα πρότυπα σημαίνουν ότι η νόμιμη συμπεριφορά μπορεί να γίνει «εγκληματική», μόνο στη βάση των αξιών που εκφράζονται κατά τον ίδιο τρόπο: "Αν και αυτό που ο δράστης έχει κάνει μπορεί να μην είναι εναντίον του νόμου, οι λόγοι που το κάνει αυτό είναι. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να κατηγορηθεί για αδίκημα".

Το LifeSiteNews κατέγραψε πρόσφατα ένα τέτοιο παράδειγμα. Τον Φεβρουάριο, η Αγγλίδα Kellie-Jay Keen-Minshull, μητέρα τεσσάρων παιδιών, που μένει στο σπίτι με τα παιδιά της, είδε την αστυνομία να την «θέτει υπό έλεγχο» για μια σειρά από tweets στα οποία επέκρινε την Susie Green, διευθύνουσα σύμβουλο της οργάνωσης «Γοργόνες» (Mermaids), η οποία υποστηρίζει τον τρανσεξουαλισμό των παιδιών, για το ότι πήγε τον ηλικίας 16 ετών γιο της στην Ταϊλάνδη για να του αφαιρεθούν τα γεννητικά του όργανα.

 
Η Green κατέδωσε την Keen-Minshull στην αστυνομία, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες της είπε ότι η περίπτωσή της είναι ένα «test» για τις νέες προσπάθειές τους για τα «ανθρώπινα δικαιώματα». Σε δύο τηλεφωνικές συνομιλίες, σύμφωνα με την Keen-Minshull, η αστυνομία εξίσωνε το κίνημα των τρανσέξουαλ με τον αγώνα των μαύρων για φυλετική ισότητα και είπε ότι θα συλληφθεί εάν αρνηθεί να πάει στην αστυνομία για μια τρίτη προσωπική συνέντευξη.

Η Christian Post αναφέρει ότι η υπόθεσή της εκκρεμεί ενώπιον της Εισαγγελίας και εξακολουθεί να μην γνωρίζει αν θα κατηγορηθεί για έγκλημα. Πέρυσι, η επικεφαλής της Εισαγγελίας, Alison Saunders, ζήτησε πιο ενεργητική δράση ενάντια στο "έγκλημα μίσους στο διαδίκτυο", προκειμένου να αποφευχθούν οι "ακραίες απόψεις" για τη σεξουαλικότητα και το φύλο.

Εν τω μεταξύ, η Keen-Minshull δεν έσκυψε το κεφάλι.

 
"Αυτός ο αγώνας δεν είναι αν συμφωνείτε με τις απόψεις μου για τα θέματα των τρανσέξουαλ, όσο για το ότι έχω το δικαίωμα να εκθέτω τις απόψεις μου, το δικαίωμα να εκφράσω την γνώμη μου, το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου", έγραψε στο blog Hands Across the Aisle, που την διαχειρίζεται μια ομάδα που αντιτίθεται στην ιδεολογία των τρανσέξουαλ. "Δεν θα με υποχρεώσουν να πω ότι ένας άντρας είναι γυναίκα ή ότι το να στειρώνεις παιδιά είναι εντάξει, το να ενθαρρύνεις παιδιά που δεν ταιριάζουν με το φύλο τους ή που αγωνίζονται με την ταυτότητά τους, μια καλή λύση είναι να μπλοκάρεις την εφηβεία τους και να τους δώσεις ορμόνες και τους χορηγείς ναρκωτικά για όλη τους την ζωή".

Το 2017, κάποιοι Βρετανοί βουλευτές, υπέγραψαν μαζί με 6.000 άτομα, αίτηση που ζητούσε να απαγορευτεί στον Αμερικάνο ευαγγελιστή Φράνκλιν Γκράχαμ να εισέλθει στη χώρα για την υποτιθέμενη «ομιλία μίσους» εναντίον μουσουλμάνων και ομοφυλοφίλων.

 
Τον Ιούνιο του 2015, το χριστιανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Core Issues Trust αναγκάστηκε να καταβάλει στον οργανισμό λεωφορείων του Λονδίνου 100.000 λίρες (περίπου 155.000 δολάρια) σε δικαστικά έξοδα, μετά την μήνυση που υπέβαλε εναντίον του μια ομάδα "ομοφυλοφιλικής υπεράσπισης" για κάποιες διαφημίσεις που είχε βάλει το ίδρυμα στα λεωφορεία του Λονδίνου, ως "απάντηση" σε διαφημίσεις που είχε προηγουμένως βάλει ομοφυλοφιλική ομάδα.

Υπάρχουν επίσης πολυάριθμες περιπτώσεις που η αστυνομία του Λονδίνου συλλαμβάνει τους ιεροκήρυκες που κηρύττουν σε δημόσιους χώρους ότι η ομοφυλοφιλική δραστηριότητα είναι αμαρτία.

Πηγή: redskywarning.blogspot.gr

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Are not icons images or idols that are forbidden by the ten commandments?


The Orthodox christians are Devil worshippers The icon is an idol? What is an pagan idol?


Prayer in the Heart in a World of Distractions - Mother Victoria


Orthodox Christian Teachings: On Prayer


The beauty of Orthodox christian faith


Μην αμελήσεις να αποκτήσεις την Καινή Διαθήκη.

''Μην αμελήσεις να αποκτήσεις την Καινή Διαθήκη. Κάνε συνεχείς δασκάλους σου τα Ευαγγέλια, τις Πράξεις και τις Επιστολές. Κι αν σου παρουσιαστεί καμιά λύπη, σκύψε στην Καινή Διαθήκη, σαν σε αποθήκη φαρμάκων.''
 
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως.
 
Σχόλιο Εγκολπίου: Αλήθεια πόσοι ορθόδοξοι Έλληνες, μελετούν καθημερινώς την Αγία Γραφή; Πόσοι έχουν πετάξει την τηλεόραση και έχουν κλείσει το κομπιούτερ για να χορτάσουν την ψυχή τους από την θεόπνευστη τροφή;
 
Οι αιρετικοί μαζεύονται σε σπίτια και στους ευκτήριους οίκους τους και διαβάζουν, προσεύχονται και κάνουν κηρύγματα για την Αγία Γραφή. Οι ορθόδοξοι Έλληνες τυπικά πηγαίνουν στον ναό και νομίζουν ότι όλα είναι εντάξει. Υπάρχουν και σπάνιες εξαιρέσεις πιστών που βιώνουν την ακολουθία, την Λειτουργία, την περιφορά της εικόνας, αλλά η πλειοψηφία στέκεται σαν θεατής.
 
Πριν αναχωρήσουμε από τον ψεύτικο αυτό κόσμο πρέπει να κάνουμε κτήμα μας την Αγία Γραφή, βίωμα μας. Να κάνουμε προσευχή από καρδιάς όχι μηχανικά. Με δάκρυ και ταπείνωση, επίγνωση της αμαρτίας μας και με ελπίδα στο έλεος του Κυρίου. Το κυριότερο, αν δεν έχουμε αγάπη προς όλους, εχθρούς και φίλους, μάταια προσευχόμαστε.

Αναζητηση

Αναγνωστες