Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ ΚΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ.

http://images32.inewsgr.com/1419/14196269/1.jpg
 
Οι ακόλουθες περικοπές είναι βλάσφημες. Είναι από το Κοράνι (μετάφραση Γεράσιμου Πεντάκη, εκδόσεων ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ). Με την ανάγνωση αυτών των περικοπών θα αποκτήσετε μια βασική κατανόηση της Μουσουλμανικής θρησκείας, των πολέμων και των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και της τρομοκρατίας που εκδηλώθηκε την 11η Σεπτεμβρίου.

«Εάν φονευθήτε ή αποθάνητε μαχόμενοι υπέρ πίστεως, η άφεσις των αμαρτημάτων αναμένει υμάς. Τούτο εστί καλλίτερον του πλούτου ον συναθροίζετε» Οίκος Εμράν 151.

«Όσοι πιστοί! Μη συνάπτετε σχέσεις μετά των Εβραίων, ούτε μετά των Χριστιανών. Ούτοι είναι φίλοι αλλήλων. Όστις εξ υμών συνάψη φιλίαν μετ’ αυτών, θα ομοιάση αυτούς. Ο Κύριος δεν κατευθύνει αισίως τούς διεφθαρμένους» Η Τράπεζα 56.

«Πολεμείτε αυτούς (τούς ασεβείς) μέχρις ου δεν θα υπάρχει πλέον πειρασμός, μέχρις ου δεν θα υπάρχει άλλη θρησκεία εκτός απ’ αυτή του μόνου Θεού. Εάν θέσωσι τέρμα εις την ασέβειαν αυτών, ο Θεός βεβαίως εφορά τας πράξεις αυτών» Τα Λάφυρα 40.

«Πολεμείτε αυτούς (τούς ασεβείς), όπως ο Θεός τούς τιμωρήση δια των ιδίων σας χειρών και καταισχύνη αυτούς, αναδείξη δε υμάς νικητάς των, και θεραπεύση την καρδίαν των πιστών» Η Μετάνοια 14.

«Πολεμείτε εναντίον του μη πιστεύοντος εις τον Θεόν, ούτε εις την εσχάτην ημέραν και μη θεωρούντος αθέμιτον ό,τι ο Θεός και ο απόστολος αυτού απηγόρευσαν. Πολεμείτε δ’ επίσης εναντίον των Εβραίων και των Χριστιανών, οίτινες δεν πρεσβεύουσι την πίστιν της αλήθειας. Πολεμείτε κατ’ αυτών έως ου πάντες ανεξαιρέτως αποτίσωσι τον φόρον και ταπεινωθώσι» Η Μετάνοια 29.

«Εάν δεν σπεύσητε εις την μάχην, ο Θεός θα τιμωρήση υμάς δια σκληρών βασάνων, θα αντικαταστήση υμάς δι’ ετέρου λαού τον οποίον δεν θα δυνηθήτε να βλάψητε, διότι ο Κύριος είναι παντοκράτωρ» Η Μετάνοια 39.

«Ω προφήτα! Καταπολέμει τούς υποκριτάς και τούς απίστους, μεταχειριζόμενους αυτούς σκληρώς, η Γέεννα έσται η κατοικία αυτών. Οποίον τρομερόν ενδιαίτημα» Η Μετάνοια 74.

«Ω πιστοί! Πολεμήτε τούς απίστους οίτινες έρχονται εις συνάφειαν μεθ’ υμών και υποδέχεσθε αυτούς τραχέως» Η Μετάνοια 124.

«Μάχεσθε υπέρ του Θεού. Τούτο δίκαιον εστίν. Ούτος εξέλεξεν υμάς. Ουδέν χαλεπόν εν τη υμετέρα θρησκεία» Η Ιερά Αποδημία 77. 
 
«Ο Μωάμεθ είναι ο απόστολος του Θεού, οι δε οπαδοί αυτού είναι αφοσιωμένοι μεταξύ των και ισχυροί (Αγγλική μετάφραση: σκληροί) κατά των απίστων» Η Νίκη 29.
 
Πηγή: diakrisis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες