Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Ο οικουμενισμός προχωρά και οι έμισθοι ρασοφόροι σιωπούν...

Παπικὸς ναὸς στὸ ἱερὸ νησὶ τῆς Πάτμου! Οἱ ἀσφυκτικὲς πιέσεις Βαρθολομαίου μετέπεισαν τὸν ἡγούμενο Κύριλλο.Ἀπομένει ἡ ἀνταλλαγὴ ἐπιστολῶν ποὺ θὰ ὁριστικοποιήσουν τὴν παπικὴ παρουσία στὸ νησὶ τῆς Ἀποκάλυψης.
Ὡς ἁπλὸς Καρδινάλιος ποὺ ἐξυπηρετεῖ σφόδρα τὰ συμφέροντα τοῦ Βατικανοῦ φέρεται νὰ λειτουργεῖ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ ἀποκλειστικές πληροφορίες ἀπό καλά ενημερωμένη φαναριώτικη πηγή κατάφερε καὶ ἔπεισε (ἴσως καί λιγάκι νά ἐκβίασε, ὑψώνοντας τόν τόνο τῆς φωνῆς του) τὸν ἡγούμενο τῆς ἱστορικῆς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου ἀρχιμανδρίτη Κύριλλο νὰ παραδώσει στοὺς παπικοὺς ναὸ, γιὰ νὰ τελοῦν τὰ λειτουργικά τους καθήκοντα στὸ ἱερὸ νησί. Μὲ τὸ φθηνὸ πρόσχημα δῆθεν τῆς αὔξησης τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν ἀποδέχθηκε, ἀπό ὅτι ἐκ τῶν πραγμάτων διαπιστώνεται, ὡς τελεσίδικη τὴν πρόσφατη ἄρνηση τοῦ ἡγουμένου καὶ τῆς γεροντίας ἀλλὰ καὶ τῶν κατοίκων νὰ παραδώσουν τὸν ἱστορικὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Φωκᾶ, ποὺ βρίσκεται στὸ λιμάνι, στοὺς παπικούς. Ἐπανῆλθε ὡς λέγεται προσωπικὰ καὶ ...πίεσε ἀσφυκτικὰ τὸν ἡγούμενο ἀρχιμανδρίτη Κύριλλο νὰ συναινέσει ὥστε νὰ παραδοθεῖ ἕτερος ὀρθόδοξος ναός... πιθανόν ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.

Οἱ ἴδιες πηγὲς ἀπὸ τὸ Φανάρι ὑποστηρίζουν ὅτι τώρα ἀπομένει μόνο ἡ ἀνταλλαγὴ ἐπιστολῶν ποὺ θὰ γραφτοῦν κατὰ τέτοιο τρόπο, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἐκτεθεῖ γιὰ μία ἀκόμη φορά ἡ φιλοπαπικὴ οἰκουμενιστική πολιτικὴ τοῦ Πατριαρχείου. Στὶς ἐπιστολὲς θὰ τονίζεται ἡ ἀνάγκη παγκόσμιας ἀνάδειξης τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος, ἡ αὔξηση τῶν προσκυνητῶν καὶ τὸ οἰκονομικὸ καὶ «πνευματικό»(!!!) ὄφελος ποὺ θὰ προκύψει γιὰ τὴν Πάτμο... Μὲ λίγα λόγια τὸ Φανάρι ἁπλὰ θὰ κληθεῖ νὰ συναινέσει στὴν πρόταση-ἀπόφαση τῆς ἱστορικῆς Μονῆς νὰ διαθέσει ἕναν ὀρθόδοξο ναὸ στοὺς παπικούς!
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ Πάτμος ἔχει χαρακτηρισθεῖ πανευρωπαϊκὰ ὡς μοναδικὸ θρησκευτικὸ προσκύνημα. Ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτὸς κατὰ πᾶσα πιθανότητα συνδέεται καὶ μὲ συγκεκριμένα εὐρωπαϊκὰ κονδύλια, τὰ ὁποῖα θὰ διατεθοῦν γιὰ συντήρηση τῆς ἱστορικῆς ἱερᾶς Μονῆς, τῶν Ἱερῶν Καθισμάτων καὶ γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐξόφληση τῶν χρεῶν ποὺ προκάλεσαν δύο ἀτυχεῖς προηγούμενες διοικήσεις τοῦ μοναστηριοῦ ἀλλὰ καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Οἱ ἴδιες πηγὲς ὑποστήριζαν ὅτι βασικὴ ἐπιδίωξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, πέραν τῆς ὑλοποίησης ὑπόσχεσης ποὺ λέγεται πὼς ἔχει δώσει ὁ ἴδιος προσωπικὰ στὸν Πάπα ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπιστήθιο παπικὸ φίλο του ποὺ ζεῖ σχεδὸν μόνιμα στὴν Πάτμο, ἐπιθυμεῖ νὰ μετατρέψει τὸ ἱερὸ νησὶ σὲ ἕνα σημαντικὸ οἰκονομικὸ πόρο τοῦ Πατριαρχείου. Ὅλες ἐξάλλου οἱ ἐνέργειες καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν τελευταίων δύο δεκαετιῶν αὐτὸν τὸ στόχο ἐξυπηρετοῦσαν.
Τὸ ἐὰν φυσικὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος αὐτὸς ὁ χρόνος θὰ τὸ δείξει. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν μετατροπὴ ὀρθοδόξου ναοῦ σὲ παπικὸ οἱ ἴδιες πηγὲς ὑποστηρίζουν ὅτι εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ ἐμποδιστεῖ ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους Ἰωάννη Θεολόγο καὶ Θωμᾶ, ἀπὸ τὸν Ὅσιο Χριστόδουλο, τοὺς ἁγίους Κολλυβάδες ἀλλὰ καὶ τὸν ἅγιο γέροντα Ἀμφιλόχιο Μακρῆ, οἱ ὁποῖοι προστατεύουν τὴν Πάτμο. Αὐτοὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουν νὰ μολυνθεῖ τὸ ἱερὸ νησὶ τῆς Ἀποκάλυψης... ἀπό τίς «λειτουργικές δεήσεις» αἰρετικῶν παπικῶν!
Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΤΕΥΧ. 170) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - orthodoxia.gr

Πηγή: aktines.blogspot.gr
(Σχόλιο Εγκολπίου: Μόνο όταν οι Έλληνες πιστοί αδειάσουν τους ναούς των οικουμενιστών ίσως καταλάβουν ότι υπάρχει ακόμη λίγη συνείδηση στον απλό λαό. Όσο οι ναοί γεμίζουν και οι καρδιές των ορθοδόξων είναι άδειες από Χριστό, τόσο θα προχωρά ο οικουμενισμός.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες