Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Με ποια δύναμη οι αιρετικοί θαυματουργούν και προφητεύουν;

Άγιος Αναστάσιος Σιναΐτης, Επίσκοπος Θεουπόλεως Αντιοχείας

Ερωτήσεις και αποκρίσεις.
 
Ερώτηση20η
: Με ποια δύναμη αυτοί που πιστεύουν και κάνουν τα αντίθετα, πολλές φορές προφητεύουν και θαυματουργούν;

Απάντηση

Τα διάφορα σημεία και θαύματα και οι προφητείες πολλές φορές γίνονται και από ανάξιους, σύμφωνα με κάποια ανάγκη ή οικονομία, όπως συνέβη με τον Βαρλαάμ και την εγγαστρίμυθο. Και αλλού, οι απόστολοι, όταν βρήκαν κάποιον άπιστο, «ο οποίος έδιωχνε δαιμόνια με το όνομα του Χριστού», και τον εμπόδισαν και το ανάφεραν στον Χρι­στό, ο Χριστός τους είπε «Μη τον εμποδίζετε, γιατί όποιος δεν είναι ενα­ντίον σας, είναι με το μέρος σας». Επομένως, όταν δης να γίνεται ένα θαύμα και από αιρετικούς και από άπιστους, να μην απορήσεις ούτε να μετακινηθείς από την ορθόδοξη πίστη. Γιατί πολλές φορές εκείνη που κάνει το θαύμα είναι η πίστη αυτού που προσέρχεται, και όχι η αξία εκείνου που το κάνει. Άλλωστε ο Ιωάννης, ο μεγαλύτερος από όλους όσους γεννήθηκαν από γυναίκες, δεν φαίνεται να έχει κάνει θαύμα, ενώ ο Ιούδας οπωσδήποτε έκανε, αφού ήταν και αυτός ανάμεσα σ’ εκείνους που στάλθηκαν να αναστήσουν νεκρούς και να θεραπεύσουν λε­προύς. Γι΄αυτό να μη θεωρήσεις σπουδαίο, εάν δεις κάποιον ανάξιο ή αιρετικόν να κάνει θαύμα. Ούτε φυσικά πρέπει να κρίνουμε τον ορθόδο­ξο άνθρωπο από τα θαύματα και τις προφητείες, αν είναι άγιος ή όχι, αλλά από τη διαγωγή του. Γιατί πολλές φορές πολλοί όχι μόνο ορθόδο­ξοι αμαρτωλοί, αλλά και αιρετικοί και άπιστοι, έκαναν θαύματα και προφήτευσαν σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ειπώθηκε, ύστερα από παρα­χώρηση του Κυρίου, όπως στην περίπτωση του Βαλαάμ και του Σαούλ και του Ναβουχοδονόσορα και του Καϊάφα, στους οποίους μπορούμε να βρούμε, ότι το άγιο Πνεύμα ενήργησε, αν και ήταν ανάξιοι και βέβη­λοι, για δικαιολογημένες αιτίες.

Αφού λοιπόν, όπως αποδείχτηκε, και από αμαρτωλούς και άπι­στους γίνονται πολλές φορές θαύματα και προφητείες, κατ' οικονομία, δεν πρέπει από τα γεγονότα αυτά, όπως είπα, να δοκιμάζουμε κάποιον, αν είναι άγιος, αλλά από τους καρπούς του, όπως λέγει ο Κύριος «Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους». Τους καρπούς του αληθινού και πνευματικού ανθρώπου τις φανέρωσε ο Απόστολος, λέγο­ντας· «Ο καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστοήθεια, αγαθωσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Εναντίον αυτών δεν υπάρχει νόμος». Εάν λοιπόν ο άνθρωπος έχει τις αρετές αυτές, είτε κάνει θαύματα, είτε δεν κάνει, είναι φανερό ότι ο άνθρωπος αυτός είναι άγιος και φίλος του Θεού. Γιατί στους αληθινούς φίλους του Θεού δεν υπάρχει χάρη χωρίς πνευματικό χάρισμα. Γιατί δέχεται ή λόγο σοφίας, ή λόγο γνώσης, ή πίστη, ή χάρισμα να θεραπεύει, ή κάποιο άλλο από αυτά που αναφέρει ο Απόστολος στα όσα λέγει περί των δωρεών του αγίου Πνεύματος. Χωρίς τους καρπούς αυτούς, αυτός που κάνει θαύματα ή προφητεύει, είναι ένας από εκείνους που θα λένε την ημέρα εκείνη· «Κύριε, Κύριε, στο όνομά σου δεν κάναμε πολλά θαύματα; Και θα ακούσει. Ομολογώ πως ποτέ δεν σε γνώρισα. Απομακρύνσου από εμένα, συ ο εργάτης της ανομίας». Και αυτά βέβαια ειπώθηκαν για τους ορθόδοξους Χριστιανούς που κάνουν θαύματα.

Ο αιρετικός όμως που κάνει θαύματα ή προφητεύει, είναι φανερό ότι εμπαίζεται από τους δαίμονες, αν και νομίζει ότι από τον Θεό γίνο­νται τα θαύματά του. Οι δαίμονες φυσικά δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων τίποτε από αυτά που θα γίνουν ή είναι απόρρητα, αλλά μόνο ο Κύριος, ο οποίος τα γνωρίζει όλα πριν να γίνουν, όπως λέγει μέσω του προφήτη· «Δεν υπάρχει κανείς που να προλέγει αυτά που θα γίνουν, εκτός από μένα». Οι δαίμονες λένε στους ανθρώπους αυτά που βλέπουν και ακούνε, ή φανερώνουν τα περισσότερα πράγματα υποθέτοντάς τα από κάποια σύμβολα. Φανερώνουν δηλαδή την παρουσία οδοιπόρων βλέποντάς τους να περπατούν στον δρόμο, και προηγούμενοι αυτών που πρόκειται να έρθουν, αναγγέλλουν την άφιξή τους. Επίσης κρυφακούο­ντας λόγια ανθρώπων που συζητούν ιδιαιτέρως με κάποιους, τα ανακοι­νώνουν σε όποιους θέλουν, και άλλα όμοια με αυτά, βλέποντας και ακούοντάς τα τα φανερώνουν στους ανθρώπους, και την ευφορία των καρπών της γης και την ακαρπία και τις κινήσεις των ανέμων και τις βροχές, και την εποχή των ραγδαίων βροχών και τις ξηρασίες και τις βαρυχειμωνιές και όλα τα παραπλήσια με αυτά τα προλέγουν, διαπιστώνοντάς τα από κάποια διακριτικά σημάδια, όπως και οι άνθρωποι. Αλλά και σκέψεις και αποφάσεις των ανθρώπων συμβαίνει να βλέπουν από κάποια σύμβολα στον άνθρωπο, ή από λόγια κάποιων. Και όχι μόνο αυτά βρίσκουν να πουν οι ακάθαρτοι δαίμονες, αλλά ακόμα και θανά­τους ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν μερικά σημάδια που έχουν τοπο­θετηθεί από τη θεία Πρόνοια στο ανθρώπινο σώμα, ιδιαίτερα μάλιστα στο πρόσωπό του, και πριν από πολύ χρόνο, αλλά και πριν από λίγο, όπως λένε αυτοί που ασκούν την ιατρική επιστήμη με δεξιοτεχνία και ακρίβεια. Μερικοί μάλιστα βεβαιώνουν ότι οι πολύπειροι από τους Σαρακηνούς έχουν αυτή την ικανότητα της πρόγνωσης, οι οποίοι στον πόλεμο γνωρίζουν ολοκάθαρα εκείνον που πρόκειται να πεθάνει από κάποιο διακριτικό σημάδι. Έτσι λοιπόν και οι δαίμονες, σαν πιο διορα­τικοί από τα υλικά σώματα, προαναγγέλλουν τους θανάτους των ανθρώ­πων. Επειδή δηλαδή είναι πνεύματα λεπτά και ασώματα, ερευνούν και γνωρίζουν καλύτερα από κάθε ιατρική επιστήμη τις δυνάμεις των ανθρώπων και τις ενέργειες και τα πλεονάσματα και τις ελλείψεις της ζωτικής ύπαρξής τους μέσω του αίματος, και από αυτά με συλλογι­σμούς, όχι βέβαια ακριβείς, προσδιορίζουν τον θάνατο του ανθρώπου. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τους μάντεις και τους εγγαστρίμυθους. Βλέποντας δηλαδή οι δαίμονες ποιος είναι ο κλέφτης και που βρί­σκονται τα κλοπιμαία, μπορούν να τα πουν. Όπως πολλές φορές, βλέπο­ντας τις πολλές βροχές που έγιναν στην Ινδική χώρα, προλέγουν σε κάποιον ότι στην Αίγυπτο θα ανέβει πολύ η στάθμη του Νείλου. Αν όμως τους ρωτήσει κάποιος πόσους πήχεις και δακτύλους θα έχει η άνο­δος της στάθμης του, δε μπορούν να απαντήσουν, και αποδεικνύονται ότι δεν γνωρίζουν τίποτε.

Δίνουν επίσης την εντύπωση, ότι μέσω των ψευδοπροφητών ανθρώ­πων, που πιστεύουν σ’ αυτούς, κάνουν και θαύματα με αυτούς και θε­ραπείες σωματικών ασθενειών, για να εξαπατήσουν και αυτούς και άλλους, και παρουσιάζουν νεκρόν άνθρωπο να ανασταίνεται και το προαναγγέλλουν αυτό στους ζωντανούς με τη φαντασία. Διεισδύοντας δηλαδή ο δαίμονας στο νεκρό σώμα του ανθρώπου και κουνώντας το, παρουσιάζει τον νεκρό, ότι δήθεν ανασταίνεται με την ανώφελη προ­σευχή του απατεώνα ανθρώπου. Ακόμα και συζητά ο δαίμονας εκ μέρους του νεκρού με τον άνθρωπο που εξαπατάται από αυτόν γι' αυτά που θέλει και γι' αυτά που ερωτάται από αυτόν, φανερώνοντάς του πράγματα που έγιναν και ειπώθηκαν κρυφά από ανθρώπους, επειδή τα γνωρίζει επακριβώς λόγω του ότι ήταν κρυφά παρών μέσα σ’ αυτόν που γινόταν αυτά από τους ανθρώπους εκείνους, και τα έβλεπε και τα άκουε. Αλλά ας μας γλυτώσει ο Θεός από αυτή την πλάνη των αιρετικών επισκόπων.

Γνωρίσαμε μάλιστα και αιρετικόν επίσκοπο στην Κύζικο, την πόλη των οπαδών του Μακεδονίου, των Πνευματομάχων, ότι ένα δένδρο ελιάς το μετέφερε με μια δήθεν προσευχή από τον τόπο που ήταν σε άλλον τόπο, επειδή σκοτείνιαζε το παράθυρο του ασεβούς οίκου προσευχής τους. Και σε κάποιον άδικο δανειστή, που εξεβίαζε μια γυναίκα χήρα, εξαιτίας χρέους της που είχε κάνει ο άνδρας της, και απαιτούσε ποσόν όχι όσο ήταν το δάνειο, αλλά περισσότερο, όταν το πληροφορήθηκε αυτό ο αιρετικός επίσκοπος που προαναφέρθηκε, πριν ακόμα θαφτεί ο άνδρας της, αλλά ενώ ακόμα τον πήγαιναν για ταφή, σταμάτη­σε το νεκρικό κρεββάτι και έκανε δήθεν τον νεκρό να μιλήσει και να πει πόσο ήταν το χρέος που ώφειλε στον δανειστή του. Όταν αυτός ο αιρε­τικός πέθανε, ακόμα και στο μνήμα του έγιναν διάφορα φανταστικά πράγματα και θαύματα.

Γι’ αυτό λοιπόν δεν πρέπει να παραδεχόμαστε ως άγιον κάθε θαυμα­τοποιό, αλλά να τον δοκιμάζουμε, σύμφωνα με εκείνον που λέγει «Να μη πιστεύετε σε κάθε πνεύμα, αλλά να δοκιμάζετε τα πνεύματα, αν είναι από τον θεό, γιατί παρουσιάστηκαν πολλοί ψευδοπροφήτες στον κόσμο». Και ο Απόστολος λέγει· «Οι άνθρωποι αυτοί είναι ψευδαπό­στολοι, εργάτες δόλιοι, που μεταμορφώνονται σε αποστόλους του Χρι­στού». Και δεν είναι να απορούμε γιατί «ο ίδιος ο Σατανάς μεταμορ­φώνεται σε άγγελο φωτεινό»26. Δεν είναι σπουδαίο λοιπόν, αν και οι υπηρέτες του μεταμορφώνονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης, των οποί­ων το τέλος θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Άλλωστε και ο Αντίχρι­στος όταν θα έρθει, κατά παραχώρηση του θεού, με τη συνεργασία των δαιμόνων θα κάνει πάρα πολλά σημεία και τέρατα ψεύτικα, προς απώλεια των απίστων και δοκιμασία των πιστών. Και τι το παράξενο αν, με τη βοήθεια του διαβόλου, θα κάνει φανταστικά θαύματα, τη στιγμή που έχουμε ήδη γνωρίσει και κάποιους άλλους μάγους και αγύρτες που έκα­ναν διάφορα θαύματα με την ενέργεια των δαιμόνων, μεταξύ των οποί­ων είναι ο Ίαννης και Ίαμβρης, οι οποίοι την εποχή του Μωυσή, μετα­βάλλοντας τις ράβδους τους σε φίδια και τα νερά σε αίμα, έβγαλαν πλήθος βατράχων από τα νερά, ώστε να γεμίσουν όλη την χώρα της Αίγυπτου;

Και ο Σίμων επίσης, ο μάγος την εποχή των αποστόλων, πόσα φανταστικά θαύματα έκανε; Έκανε πραγματικά αγάλματα να περπα­τούν και να πέφτουν στη φωτιά χωρίς να καίονται. Πετούσε στον αέρα και έκανε ψωμιά από πέτρες. Γινόταν φίδι και μεταμορφωνόταν και σε άλλα ζώα. Γινόταν με δύο πρόσωπα, μεταβαλλόταν σε χρυσάφι, άνοιγε κλειστές πόρτες, έσπαζε σιδερένια δεσμό, σε δείπνα παρουσίαζε τις μορ­φές διαφόρων ειδώλων, έκανε τα οικιακά σκεύη να έρχονται μόνα τους και να υπηρετούν χωρίς να φαίνονται αυτοί που τα μετέφεραν. Έκανε να προπορεύονται πριν από αυτόν πολλές σκιές, που έλεγε πως ήταν ψυχές των νεκρών. Πολλούς επίσης, που τον αποκαλούσαν αγύρτη, τους συμφιλίωσε μαζί του, και στη συνέχεια με την δικαιολογία ξεφαντώματος, θυσίασε βόδι και αφού τους παρέθεσε γεύμα, τους έκανε υποχείρι­ους διαφόρων ασθενειών και δαιμόνων. Όταν λοιπόν κάποτε τον κα­ταζητούσε ο βασιλιάς, φοβήθηκε και δραπέτευσε, δίνοντας το πρόσωπό του σε άλλον.

Αλλά και οι μάγοι Ιουλιανός, Απολλώνιος και Απουλήϊος, κατά την εποχή του βασιλιά Δομετιανού έκαναν διάφορα φανταστικά πράγ­ματα, ένα από τα οποία σώζεται στις διηγήσεις των παλαιοτέρων ανδρών. Όταν κάποτε διαδόθηκε στη Ρώμη θανατηφόρα ασθένεια και όλοι πέθαιναν εδώ και εκεί, παρακινούνταν οι μάγοι αυτοί από τον βασιλιά και από τους προκρίτους του να βοηθήσουν την πόλη που κατα­στρεφόταν. Λέγει λοιπόν ο Απουλήιος «Εγώ την επιδημία που απλώθηκε στο ένα τρίτο της πόλης θα την σταματήσω σε δεκαπέντε μέρες». Έπειτα ο Απολλώνιος «Και εγώ θα σταματήσω, είπε, την επιδημία που διαδόθηκε στο άλλο ένα τρίτο σε δέκα μέρες». Απαντώντας και ο διαπρε­πέστερος από αυτούς και πιο κοντινός στον διάβολο, λόγω της ματαιοδοξίας του, Ιουλιανός, είπε «Μέσα σε δεκαπέντε μέρες η πόλη ολόκλη­ρη θα καταστραφεί, και δεν θα περιμένει τη δική μας βοήθεια. Για μένα λοιπόν το άλλο τρίτο της πόλης που μου ανήκει, θα παύσει από τώρα η καταστροφή της επιδημίας». Και πραγματικά σταμάτησε. Και όταν παρακλήθηκε από τον βασιλιά σταμάτησε και των άλλων δύο μερών την ταχύτητα διάδοσης της επιδημίας.

Σε μερικά μέρη μάλιστα τα τελετουργικά τεχνάσματα του Απολ­λώνιου μέχρι και τώρα κάνουν θαύματα, άλλα για να αποστρέψουν τε­τράποδα ζώα και πτηνά, που μπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους, άλλα πάλι για να συγκρατήσουν τα ρεύματα ποταμών που κυλούν άτα­κτα, και άλλα για να αποστρέψουν άλλα περιστατικά που προκαλούν φθορά και βλάβη στους ανθρώπους. Αυτά όμως δεν τα έκαναν οι δαίμο­νες μέσω αυτού μόνο όσο ήταν στη ζωή, αλλά και μετά τον θάνατό του, παραμένοντας στο μνήμα του, έκαναν κάποια θαύματα στο όνομά του, για να εξαπατήσουν αυτούς που εύκολα βλάπτονταν με αυτά από τον διάβολο. Τι θα μπορούσε όμως να πει κανείς για τα μαγικά έργα του Μανέθωνα, ο οποίος έγινε τόσο διάσημος στη μαγική απάτη, ώστε διαρ­κώς να περιγελά τον Απολλώνιο Τυανέα, ότι δήθεν δεν κατείχε την ακριβή εμπειρία της τέχνης Γιατί έπρεπε και αυτός, λέγει, όπως και εγώ, να κάνει μόνο με λόγο του αυτά που ήθελε να κάνει, και να μη παραδίνει σε κάποιες τελετές αυτά που κάνει. 

Πηγή: alopsis.gr

3 σχόλια:

 1. Ωραίο το άρθρο - θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τα λόγια του Αγίου Ιγνατίου του θεοφόρου (που μας λέει οτι το Θαύμα δεν είναι κριτήριο ορθοδοξίας).
  Έχω μια απορία όμως που δημιουργείται από τους (σχισματικούς και αιρετικούς) νεοημερολογίτες και την πρόφασή τους να ισχυρίζονται οτι υπάρχει δήθεν "Αγία Χάρη" στα μυστήριά τους και στην "εκκλησία" τους.
  Λένε λοιπόν οτι σύμφωνα με κάποια "θαύματα" εν ζωή (πχ. με την μεταλαβιά παλαιοημερολογίτησας από νεοημερολογίτη ρασοφόρο που έγινε σώμα και αίμα του χριστού και αυτή έπαθε "σόκ" όταν το βίωσε και λοιποθυμούσε και λοιπά...) αλλά και με "θαύματα" από γέροντες τόσο εν ζωή όσο και "μετά θάνατον" (το πάνε στο ότι εφόσον "μετά θάνατον" έχουνε θαύματα τότε αυτά συνεργούνται με την "Θεία Χάρη") (βλέπε τον κατά τους νεοημερολογίτες δήθεν "άγιο" Παϊσιο κλπ) (μάλιστα αναφέρουν και νεοημερολογίτες γέροντες με "νεκρικά χαμόγελα" και με "μαλακότητα σώματος - χωρίς νεκρική ακαμψία δηλαδή μετά θάνατον, προφητείες, κλπ)

  Τι απαντάει λοιπόν ένας ορθόδοξος στους σχισματοαιρετικούς νεοημερολογίτες για όλα αυτά?
  Θα ήταν ενδιαφέρον ένα "μεγάλο" και "Πλήρες" άρθρο που να καλύπτει πλήρως όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα...!!!

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων, τόσο για την απάντηση (ή μελλοντικό άρθρο) καθώς και για την καλή δουλειά που έχετε κάνει με το Site σας.

  Με εκτίμηση

  Ανώνυμος Ορθόδοξος (Παλαιοημερολογίτης από τους σωστούς)
  (συγνώμη για την ανωνυμία μου στο ίντερνετ αλλά προσωπικά διαφωνώ με την πλαστή ανάγκη επωνυμίας στο ίντερνετ χωρίς να υπάρχει σημαντικός λόγος, κατά τον ίδιο τρόπο που θα διαφωνούσα και με την επικόλληση της ταυτότητάς μου στο μέτωπό μου καθώς περπατάω στην πλατεία και συναναστρέφομαι... Άλλο το ίντερνετ και η πλατεία και άλλο πχ. μια προσωπική κουβέντα "Face to Face" που έχουν δυο άνθρωποι μεταξύ τους, όπου εκεί χάριν γνωριμίας και διαπροσωπικής επαφής μπορούν να γνωριστούν "επωνύμως" μεταξύ τους και να ανταλλάξουν και τηλέφωνα κλπ). :-)

  -----
  Αναφέρω και ένα σχετικό απόσπασμα από ένα ωραίο άρθρο:
  Source: http://id-ont.blogspot.com/2015/06/o-snowden.html

  Σε κάποιο σημείο της online συζήτησης, μια μερίδα του κόσμου άρχισε να παίρνει το μέρος της κυβέρνησης, με πολλούς να ισχυρίζονται πως «Δε με νοιάζει αν παραβιάζουν την ιδιωτική μου ζωή. Δεν έχω τίποτα να κρύψω».

  Και τότε ο Snowden έδωσε μια απάντηση που δεν σήκωνε κανένα αντεπιχείρημα:
  «Το να υποστηρίζεις πως δεν σε ενδιαφέρει το δικαίωμα στη ιδιωτική ζωή επειδή δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, είναι το ίδιο με το να λες πως δεν σε νοιάζει η ελευθερία του λόγου επειδή δεν έχεις τίποτα να πεις».
  Κοινώς, όλοι μας έχουμε δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων και όσοι χρησιμοποιούν το επιχείρημα του «δεν έχω τίποτα να κρύψω», μάλλον δεν έχουν καταλάβει ακριβώς την ουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  Συνεχίζοντας, ο Snowden σχολίασε: «Δεν μπορείς να παραδώσεις τα δικαιώματα των άλλων, επειδή δεν είναι χρήσιμα σε σένα. Πιο απλά, η πλειοψηφία δεν μπορεί να καταψηφίσει τα φυσικά δικαιώματα της μειονότητας».

  ----

  Τέλος θα ήθελα να ζητήσω ευγενικά για την ύπαρξη ενός άρθρου ως προς το "Πότε χάνεται η Ορθόδοξη Ομολογία Πίστεως" (τόσο και με άλλες θρησκείες αλλά κυρίως με νεοημερολογίτες και σχισματικούς γενικότερα).
  Πολλές φορές ενώ έχουμε το νού μας πχ. για τα "χρόνια πολλά", μας ξεφεύγουν κουβέντες (όχι απαραίτητα "χρόνια πολλά" αλλά κάτι άλλο πιο απλό και αυθόρμητο όπως πχ. λέει κάποιος έχω τον αδερφό μου σήμερα....και ξεστομίζει ο ορθόδοξος στον νεοημερολογίτη αυθόρμητα ένα "να τον χαίρεσαι" - συνήθως από ευγένεια) που μας οδηγεί σε συνειδησιακό αυτοέλεγχο ως προς το χάσιμο της ομολογίας πίστεως.
  Πού μπαίνει η λεπτή γραμμή? Πότε την χάνουμε και πότε όχι την ομολογία πίστεως? Αξίζει ένα ωραίο αρθράκι με αυτό το θέμα πιστεύω έτσι ώστε να μην είμαστε και "υπερβολικοί" αλλά ούτε και εντελώς "αφηρημένοι"...!!! :-)


  Συνεχίστε την καλή δουλειά. :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καταπληκτικό άρθρο! Λες και γράφτηκε για τον Ματθαίο Καρπαθάκη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμε αδελφέ ή αδελφή, το ειρωνικό σχόλιο σου πιστεύεις ότι σε καθιστά σοβαρό συνομιλητή; Λοιδορούν οι άνθρωποι όταν δεν έχουν δίκαιο και καταφεύγουν στην ειρωνία χωρίς να δέχονται την πλάνη τους λόγω εγωϊσμού.

  Αν διάβαζες την απάντηση του αγίου Αναστασίου και όχι άρθρο όπως το λες... θα καταλάβαινες ότι δεν αφορά τον άγιο Ματθαίο τον Ομολογητή, διότι σε αυτήν αναφέρεται ότι, ''Ούτε φυσικά πρέπει να κρίνουμε τον ορθόδο­ξο άνθρωπο από τα θαύματα και τις προφητείες, αν είναι άγιος ή όχι, αλλά από τη διαγωγή του''. Η διαγωγή του αγίου Ματθαίου ήταν ορθοδοξότατη, ασκητική, παραδοσιακή και όχι με διπλωματικές ευελιξίες όπως κατηγορεί ο δικός σας π. Θ. Μαύρος τον π. Φλωρίνης Χρυσόστομο. Επίσης αναφέρει η απάντηση του αγίου ότι, ''Γιατί στους αληθινούς φίλους του Θεού δεν υπάρχει χάρη χωρίς πνευματικό χάρισμα''. Ρωτάμε λοιπόν τον οιονδήποτε σοβαρό συνομιλητή, είναι δυνατόν ένας άνθρωπος χωρίς πνευματικό χάρισμα και χάρη, να μαζέψει γυρω του εκατοντάδες ψυχές και να αφιερωθούν στον Κύριο φορώντας το άγιο ράσο; Ο άγιος Ματθαίος ο Ομολογητής μάζεψε γύρω του εκατοντάδες Μοναχούς και Μοναχές.

  Αλλού το κατ' εσέ άρθρο λέει, ''Οι δαίμονες φυσικά δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων τίποτε από αυτά που θα γίνουν ή είναι απόρρητα''. Πώς γνώριζε λοιπόν ο άγιος Ματθαίος και είχε προφητεύσει την καταστροφή χωριών της Θήβας και της Κερατέας από τους κομμουνιστές συμμορίτες του Δ.Σ.Ε. το 1946-49, ήδη από το 1933; Πώς είχε προφητεύσει την μοναχική κλήση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Γρηγορίου, που ως λαϊκός είχε επισκεφτεί την γυναικεία Μονή Κερατέας; Πώς γνώριζε από το 1941 την εικονομαχία που ξέσπασε το 1989; Πώς είχε προφητεύσει την ασφαλή επιστροφή των Μοναχών του που είχαν πάει στο αλβανικό μέτωπο και πολλά πολλά άλλα;

  Μην καταφεύγεις λοιπόν σε ειρωνία διότι οι άγιοι καταδικάζουν τους είρωνες ως αδελφοκτόνους. Αν θες να είσαι Χριστιανός να είσαι επώνυμος, σοβαρός και να διαβάζεις προσεκτικά πριν κρίνεις ένα κείμενο.

  Η συμπεριφορά σου δε, δείχνει ότι δεν έχεις πνεύμα χριστιανικό στη καρδιά σου, ούτε έχεις γνωρίσει τον Χριστό. Ευχόμαστε κάποτε να τον γνωρίσεις και να μιλάς με επιχειρήματα.

  Άλλωστε όσα έχουν δημοσιευτεί στο παρόν ιστολόγιο δεν έχουν απαντηθεί ποτέ και συνεχίζουν πολλοί να αναμασούν παραμύθια που κυκλοφορούν σε οικουμενιστικούς παλαιοημερολογιτικούς ιστοτόπους κατά του αγίου Ματθαίου του Ομολογητού. Κρίμα για Χριστιανούς να μιλούν έτσι. Δίνουν αιτία και αφορμή στους απίστους να βλασφημείται τ' όνομα του Θεού με την αντιχριστιανική συμπεριφορά τους. Σοβαρευτείτε και ανοίξτε διάλογο αν έχετε αποδείξεις ότι όσα λέμε είναι λάθος και μην κρύβεστε πίσω από την ανωνυμία και την ειρωνία.

  Γιατί δεν έχει αναιρεθεί η εργασία, ''Κριτική και ιστορική αναίρεση του άρθρου περί του Ματθαίου Καρπαθάκη''; Αν έχετε την αλήθεια με το μέρος σας προς τί η ένοχη σιωπή σας, η ειρωνία και η παραμονή μυθολογικών άρθρων κατά του αγίου Ματθαίου του Ομολογητού σε οικουμενιστικούς παλαιοημερολογιτκούς ιστοτόπους και νεοημερολιγιτικά σάιτ;

  Με την σιωπή σας μας στηρίζετε ακόμη περισσότερο στο ότι βρήκαμε μία υγιά Σύνοδο, Ορθόδοξη που δεν φοβάται να απαντήσει σε όλα και να παραδεχτεί τα λάθη του παρελθόντος της. Αντιθέτως εσείς οι ανώνυμοι σχολιαστές, είτε είστε του νέου ημερολογίου είτε του παλαιού, ειρωνεύεστε έναν άγιο και καταπίνετε τις συμπροσευχές με αιρετικούς και αλλοθρήσκους, όσον αφορά τον νεοημερολογιτικό χώρο. Οι δε λοιποί οικουμενιστές του παλαιού καταπίνετε τις συναντήσεις του δικού σας Επισκόπου Αγαθαγγέλου με μουσουλμάνους και παπικούς, τις δηλώσεις του ότι έχουν μυστήρια οι παπικοί και την αγιομαχία που ακμάζει στο χώρο σας με ολόκληρο μοναστήρι σας να μην τιμά τον άγιο Νεκτάριο.

  Ξέρουμε ότι δεν θα απαντήσετε τίποτα ανώνυμοι αδελφοί μας διότι ξέρετε πολύ καλά ότι όσα λέμε είναι αλήθεια και μόνο αλήθεια. Αν επιθυμείτε εμείς είμαστε εδώ να μιλήσουμε με ονόματα, τόπους εκκλησάκια κλπ. Ανοικτά και δημόσια. Σας καλούμε λοιπόν να μιλήσουμε σοβαρά αν μπορείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αναζητηση

Αναγνωστες