Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Η γυναίκα στο ισλάμ και το δικαίωμα να πει όχι στο σύζυγο.

Λυπούμεθα για το ανήθικο δίδαγμα του ιμάμη, αλλά καλό είναι να δουν κυρίως οι γυναίκες τί εστί ισλάμ, διότι κάποιες είχαν εμφανιστεί στην τηλεόραση και είχαν πει ότι το ισλάμ σέβεται την γυναίκα ενώ ο Χριστιανισμός όχι. Όμως στον Χριστιανισμό όσα διδάσκει ο ιμάμης του εν λόγω βίντεο απαγορεύονται μεταξύ του ζεύγους. 

Στον Χριστιανισμό απαγορεύεται η χρήση της γυναικός σαν αντικείμενο ηδονής πολλαπλών εισόδων. Επιτρέπεται μόνο η κατόπιν κοινής αποφάσεως ένωση και μόνο φυσιολογικώς, όχι κτηνωδώς. Δυστυχώς σήμερον πολλά ζευγάρια συνευρίσκονται παραφυσικώς και όχι κατά Θεόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες