Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Η αίρεση της Σωματειοποιήσεως στο χώρο των ''ΓΟΧ''.

 http://www.ecclesiagoc.gr/images/stories/Photos_2015/Ierarhia2015a.jpg

Ως γνωστόν η Σύνοδος του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου (βλέπε άνω φωτογραφία) είναι Σωματείον με τίτλο ''ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΟΧ ΕΛΛΑΔΟΣ''. Για λεπτομέρειες του ιστορικού της σωματειοποιήσεως δείτε εδώ.

Ο καθηγητής Δογματικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Ανδρούτσος, 1869-1935, στο σύγγραμα του με τίτλο ''Εκκλησία εξ απόψεως ορθοδόξου'', σελ. 33-34 γράφει τα εξής σημαντικά, ''Οι αρχαιότεροι διαμαρτυρόμενοι - Προτεστάνται - απεδέχοντο την περί Εκκλησίας ορθόδοξον έννοιαν, ότι αύτη είναι ίδρυμα θεοσύστατον επί σωτηρία των ανθρώπων ιδρυθέν, υφιστάμενον δε δια τους ανθρώπους, όχι όμως και εκ των ανθρώπων την σύστασιν λαμβάνον. Τουναντίον παρά τοις νεωτέροις διαμαρτυρομένοις ήρξατο υπολαμβάνηται η Εκκλησία ως κοινωνία ανθρωπίνη, ως σωματείον οία και τα άλλα, διαφέρον αυτών κατά τον υπερκόσμιον αυτής σκοπόν. Όπως οι άνθρωποι σχηματίζουν Συλλόγους, ούτω και έχοντες τας αυτάς θρησκευτικάς ανάγκας συνενωθέντες αποτελούν την καλουμένην Εκκλησίαν. Η Εκκλησία γυμνούται ούτω του υπερφυούς αυτής χαρακτήρος, ούσα ουχί πλέον το επί γης σώμα και νύμφη του Χριστού, αλλά κοινωνία ανθρώπων, αι δε άμεσοι ακολουθίαι της τοιαύτης εκδοχής είναι ότι υπάρχουσι πολλαί Εκκλησιαστικαί κοινωνίαι, έχουσαι το αυτό υπάρξεως δικαίωμα...'' Βλέπε στο παρακάτω αναφερθέν βιβλίο στη σελ. 57.

Για την πράξη της αυτή η Σωματειακή πλέον Σύνοδος έπεσε σε αίρεση σύμφωνα με τον Φλωριναίο Αγιορείτη Γέροντα Αυγουστίνο, τον Αγιοβασιλειάτη. Στο βιβλίο του με τίτλο, ''Η ΣΩΜΑΤΕΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΣ Η ΑΙΡΕΣΙΣ;'' ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2006, ο εν λόγω Γέροντας αναφέρει στη σελ. 58, ''Συμπερασματικώς αποφαινόμεθα ότι η Σωματειοποίησις της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος 1995 είναι: α) Νεωτερισμός πολυκέφαλος, εμφανιζόμενος το πρώτον το έτος (1995), επισήμως εις τους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς και β) Εκκλησιολογική αίρεσις αιρέσεων, πρωτογενής μεν εις την Δύσιν από του έτους 1848, δευτερογενής εις τους Γνησίους Ορθοδόξους Χριστιανούς από της 1ης Σεπτεμβρίου 1995

Αυτά έγραφε τότε στο βιβλίο του ο Φλωριναίος Γέροντας Αγιορείτης Αυγουστίνος ο οποίος χαίρει σεβασμού από όλες σχεδόν τις παρατάξεις των ΓΟΧ, δεν τα γράφει κάποιος ακραίος Ματθαιϊκός... 

Κάποιοι σήμερον λέγουν ότι το Σωματείο τροποποιήθηκε και άλλαξε. Όμως η ουσία είναι η τροποίηση του Σωματείου που φέρει τον τίτλο ''Εκκλησία...'' ή το σκεπτικό κάποιων ότι δύναται να ταυτιστεί Η Εκκλησία, με ένα απλό σωματείο το οποίο ίδρυσαν άνθρωποι; Την Εκκλησία Του Ο Κύριος την ίδρυσε για την σωτηρία των ανθρώπων. Είναι η σωτήρια κιβωτός η οποία έχει κεφαλή Της Τον Κύριο Ιησού, και θεμέλια τους Προφήτες και Αποστόλους. Δεν είναι όμιλος, σύλλογος, εταιρεία ή σωματείο με πρόεδρο, αντιπρόεδρο και ιδρυτικά μέλη, όπως φαίνεται στην φωτογραφία του Πρακτικού της ιδρύσεως σωματείου στο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού π. Αυγουστίνου στη σελ. 73. Εκεί διαβάζουμε τα εξής πρωτάκουστα, ''Ιδρύομεν σωματείον υπό την επωνυμίαν ''ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ,, ...

Να επισημάνουμε ότι ο ίδιος, ο σεβαστός από πολλούς Γέροντας Αυγουστίνος, από όσο γνωρίζουμε, πρεσβεύει ακόμη και σήμερον την άποψη ότι η τροποποίηση δεν είναι το ορθόν, αλλά η πλήρης κατάργηση του Σωματείου. Όμως όσες αντιδράσεις κι αν υπήρξαν κατά το παρελθόν και παρ' όλο το θόρυβο που έγινε γύρω από το θέμα, η εν λόγω Σύνοδος και επί Αρ/που Χρυσοστόμου Κιούση και επί του νυν Αρχ/που Καλλινίκου, ουδεμία διάθεση δείχνει προς κατάργηση της Σωματειοεκκλησίας που ίδρυσε. Επιπροσθέτως μάλιστα επιθυμεί την υπαγωγή της στο νόμο περί θρησκευτικών κοινοτήτων. Όμως Η Εκκλησία δεν είναι κοινότητα που χρειάζεται αναγνώριση. Δεν μπορεί νομίζω κάποιος να φανταστεί τον απόστολο Παύλο να επιζητεί αναγνώριση από τον Καίσαρα. Ο Κύριος διαχώρησε τα πράγματα, ''τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα Του Θεού Τω Θεώ''. 

Οι οικουμενιστές Φλωριναίοι ''ΓΟΧ'', βγάζουν στην επιφάνεια μία εγκοσμιοκρατική αντίληψη για Την Εκκλησία, την οποία δεν συναντάμε σε κανέναν Πατέρα, είτε απολογητή είτε Κανονολόγο. Η ιδέα και μόνο ότι μπορεί κάποιος να συγχέει Το Σώμα Του Χριστού με το σωματείο του, κατά την άποψη μας αποτελεί βλασφήμια. Πώς νιώθουν οι Ιερείς της Συνόδου αυτής άραγε; Αναπαύονται στην ιδέα ότι υπάγονται σε ένα σωματείο με τον τίτλο Εκκλησία; Κάποιος λαϊκός δεν βρέθηκε να ελέγξει τους ταγούς του για την εκκλησιαστική πτώση τους; 

Δυστυχώς στον χώρο των οικουμενιστών Φλωριναίων ''ΓΟΧ'', υφίσταται η ιδία πνευματική τύφλωση που βλέπουμε και στον νεοημερολογίτικο οικουμενισμό. Όλα δικαιολογούνται, όλα είναι μία χαρά. Θλιβερή έκπτωση πίστεως για Ορθοδόξους Χριστιανούς και μάλιστα Γνησίους να γίνονται ανεχτά τέτοια αιρετικά φαινόμενα. Ευχόμεθα να ανανήψουν οι αδελφοί μας από τον κατήφορο του ιδιότυπου ελληνικού παλιοημερολογίτικου Γοχισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες