Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, (1296 - 14.11.1356)

https://lh6.googleusercontent.com/-iSkyfUA7wcg/TYUxwHbY3HI/AAAAAAAALgc/G0QFhPrzrfw/s1600/%25CE%2593%25CF%2581%25CE%25B7%25CE%25B3%25CF%258C%25CF%2581%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2582+%25CE%25A0%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B1%25CE%25BC%25CE%25AC%25CF%2582.bmp

Ποιος, αγαπητοί, ήταν ο μέγας και θείος Γρηγόριος το πληροφορούμεθα με σαφήνεια και πληρότητα και μόνον από το απολυτίκιό του.
 
"Ορθοδοξίας ο φωστήρ, Εκκλησίας το στήριγμα και διδάσκαλε, των μοναστών η καλλονή, των θεολόγων υπέρμαχος απροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης το καύχημα, κήρυξ της χάριτος, ικέτευε δια παντός, σωθήναι τας ψυχάς ημών".

Η καταγωγή του Αγίου Γρηγορίου ήταν η Κωνσταντινούπολις. Γεννήθηκε το 1296 από γονείς εναρέτους και ενδόξους, τον Κωνσταντίνον και την Καλλονήν. Ο πατέρας του ήταν συγκλητικός, και έγινε κατόπιν και μοναχός. Εμπιστεύθηκε τα παιδιά του στην δυνατή προστασία της Θεοτόκου την οποία και άφησε Επίτροπόν τους. Ήταν επτά ετών όταν εκοιμήθη ο ενάρετος πατέρας του.
 
Εκτός από το θεϊκό χάρισμα της ευφυΐας έδειξε και σπάνια επιμέλεια, ώστε σε μικρό διάστημα να έχη συγκεντρώση στον εαυτό του κάθε λογής επιστήμη και γνώση. Σε ηλικία 20 ετών έγινε θαυμαστός και από μεγάλους και σοφούς της εποχής του.
 
Για τη όλη του αξιοζήλευτη προκοπή ζητήθηκε και από τον αυτοκράτορα στα βασίλεια, αλλά ο ευλογημένος Γρηγόριος, σαν συνετός, τον νου του εγύρισε σε υψηλότερα και εζητούσε να ανέβη στον Θεό, και για αυτό τον λόγον αφιερώνει τον εαυτό του στον Θεό και ζη στο εξής βίον ασκητικόν και ισάγγελον.
 
Τον σκοπό του φανερώνει στην μητέρα του και εκείνη η ευλογημένη εδόξασε τον Θεό και κάλεσε και τα άλλα τέσσαρα παιδιά της για να πληροφορηθούν από τον μεγαλύτερο αδελφό τα σχετικά με την αφιέρωσί του στην λατρεία του Θεού. Τους κατέπεισε όλους και φάνηκαν και αυτοί πρόθυμοι στον ίδιο πόθο και την αφιέρωσί τους στον Θεό.
 
Εμοίρασαν με τρόπο ευαγγελικό τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και αφίνοντας τις ματαιότητες του κόσμου με προθυμία ακολούθησαν τον Χριστό. Την μητέρα με τις δύο αδελφές έβαλαν σε γυναικείο μοναστήρι, τα δε δύο άλλα αδέλφια του επήρε μαζί του στο Άγιον Όρος.
 
Στο Άγιον Όρος εμπήκε στην υποταγή του θαυμασίου Γέροντος Νικηφόρου, ο οποίος ζούσε ησυχαστική ζωή κοντά στο Μοναστήρι του Βατοπαιδίου. Από τον Γέροντα Νικηφόρο διδάχθηκε κάθε αρετή με τα έργα, με ταπείνωσι ψυχής. Με την υπακοή, την ταπείνωσι και την άσκησι εγνώρισε έμπρακτα τις αρετές και εμόρφωσε στην καρδιά του τον Χριστό. Εκεί αξιώθηκε να δεχθή, με μυστική αποκάλυψι, την αντίληψι της Υπεραγίας Θεοτόκου.
 
Μετά την κοίμησι του Γέροντός του έρχεται στην περίφημη Μονή της Μεγίστης Λαύρας, όπου έμεινε λίγα χρόνια ασκούμενος με μεγάλη σπουδή στα πνευματικά αγωνίσματα. Από την Μονή επήγε σε πιο ερημικό τόπο και παρέδωσε τον εαυτό του σε κάθε κατά Χριστόν σκληραγωγία. Τις αισθήσεις του με προσοχή συμμάζεψε, την δε ζωή του άριστα παιδαγώγησε και με την βοήθεια του Θεού ενίκησε κατά κράτος τους πολέμους του διαβόλου. Με αγρυπνίες και πηγές δακρύων καθάρισε την ψυχή του και έγινε σκεύος εκλεκτό του Παναγίου Πνεύματος και αξιώθηκε πολλές θεοφανείες.
 
Λόγω όμως των πολλών επιδρομών των Τούρκων αναγκάστηκε να αφήση την ησυχία του και να έλθη στην Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως να βγή από την ακρίβεια της αγίας του ζωής.
 
Αφού καθάρισε, με την βοήθεια του Θεού και με πολλούς ασκητικούς κόπους, το σώμα και την ψυχή, δέχθηκε κατόπιν από θεϊκή πληροφορία και το μέγα της ιερωσύνης χάρισμα. Ετελούσε δε την ιερά Μυσταγωγία σαν ένας άλλος άγγελος, ώστε και μόνον όσοι τον έβλεπαν έπαιρναν κατάνυξι στις ψυχές τους. Αναδείχθηκε πνευματοφόρος πατήρ και έλαβε εξουσία κατά των δαιμόνων, το χάρισμα των θαυμάτων, και προέλεγε τα μέλλοντα. Με ένα λόγο ήταν στολισμένος με τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.
 
Το να αγωνιζόμαστε, αγαπητοί, για την αρετή είναι στην δική μας εξουσία, το δε να πέσουμε σε πειρασμούς δεν εξαρτάται από εμάς. Γι΄αυτό και χωρίς τους πειρασμούς τέλειοι δεν μπορούμε να γίνουμε, ούτε και φανερώνεται η πίστις μας προς τον Θεόν. Γι' αυτό πολύ ορθά λένε οι σοφοί τα θεία, μόνον όταν καλώς ανταμωθούν η πράξις και το πάθος, τότε τελειούται ο κατά Θεόν άνθρωπος. Επέτρεψε η πάνσοφος του Θεού Πρόνοια και ο μέγας και άγιος Γρηγόριος να πέση σε πολλούς πειρασμούς για να φανή στ' αλήθεια με όλους τους πειρασμούς τέλειος.
 
Η πορεία του Αγίου προς τα άνω Βασίλεια ήταν ουρανομήκης. Με υπακοή, ταπείνωσι και άσκησι εγνώρισε έμπρακτα τις αρετές. Εμόρφωσε δηλαδή τον Χριστό στην καρδιά του. Στην έρημο όλον τον καιρό είχε ασχολία προσευχής και μέσα από την καρδιά του εκραύγαζε προς τον Χριστό «φώτισόν μου το σκότος». Δια μέσου του θεοδιδάκτου δρόμου, της νηστείας, της αγρυπνίας και της προσευχής και των ευαγγελικών αρετών έλαβε ουράνια χαρίσματα...
 
Πολύ σωστά στο απολυτίκιο του Αγίου η Εκκλησία μας ομολογεί τον θείον Γρηγόριον «φωστήρα Ορθοδοξίας, Εκκλησίας στήριγμα και διδάσκαλον, κήρυκα της χάριτος».
 
Για 23 ολόκληρα χρόνια δέχθηκε ο Άγιος πιστός δούλος του Θεού Γρηγόριος πολλές συκοφαντίες και την λύσσα του Σατανά...
 
Αφού πείστηκε περισσότερο στην θεία ψήφο, ωδηγήθηκε στον αρχιερατικό θρόνο και άξιος έγινε ποιμένας της Εκκλησίας των Θεσσαλονικέων. Σαν αρχιερέας πρόσθεσε περισσότερους κόπους για τον Χριστόν, το Ευαγγέλιον και την Εκκλησία Του.
 
Οι δυτικοί, Βαρλαάμ, Ακίνδυνος και λοιποί πολέμιοι του Αγίου Γρηγορίου έλεγαν ότι η θεία Χάρις είναι κτιστή, οπότε μένει ο άνθρωπος και ο κόσμος αμέτοχος στην θεία ζωή και χάρι.
 
Πρέπει να αισθανώμεθα τον Άγιο Γρηγόριο μαζί με την Εκκλησία μας σαν κανόνα της Ορθοδόξου Θεολογίας και της χριστιανικής ζωής.
 
Επί της βασιλείας Ανδρονίκου Δ' του Παλαιολόγου, που ήταν θερμός προστάτης της ευσεβείας, συγκροτήθηκε ιερά Σύνοδος στην οποία ήλθε και ο Βαρλαάμ και με κομπασμό και έπαρσι ανέφερε τα κακόδοξα του δόγματα και τις κατηγορίες του εναντίον των ευσεβών. Με θείο, όμως, Πνεύμα, αφού ενισχύθηκε ο μέγας Γρηγόριος και παίρνοντας δύναμι Θεού, εταπείνωσε το βλάσφημο και υπερήφανο στόμα του Βαρλαάμ, και με λόγους και συγγράμματα πύρινα τις κακοδοξίες του εχάλασε... Επίσης και τον διάδοχο του Βαρλαάμ Ακίνδυνον τον παρουσίασε στην Σύνοδο σαν Βαρλααμίτην...
 
Μπροστά σε τρεις αυτοκράτορες και τρεις πατριάρχας και συνόδους ανέτρεψε, με λόγους και συγγράμματα θεόπνευστα, τις πλάνες και αιρετικές διδασκαλίες του Βαρλαάμ, Ακινδύνου και ομοφρόνων τους...
 
Εκτός όλων αυτών ο Θεός, κατά τις ανεξιχνίαστες Του βουλές, τον έστειλε διδάσκαλο στην Ανατολή. Σαν υπέρμαχος της ευσεβείας, προσκλήθηκε στην Κων/πολι και σαν πρέσβυς για να ειρηνεύσει την Εκκλησίαν από τις συκοφαντίες του ασεβούς Βαρλαάμ...
 
Ενώ όμως επήγαινε πιάστηκε από τους αγαρηνούς (Τούρκους) και ωδηγήθηκε αιχμάλωτος στην Ανατολή. Εκεί τον εκράτησαν ένα χρόνο, και τον έσερναν από τόπο σε τόπο και από πόλι σε πόλι, και σαν τέλειος αθλητής και διδάσκαλος του Χριστού εδίδασκε το Ευαγγέλιο του Χριστού άφοβα.
 
Όσοι στέκονταν καλά στην πίστι τους στερέωνε περισσότερο και τους παρακινούσε να μένουν ακλόνητοι στην πίστι, τους δε κλονιζομένους τους εστερέωνε κατά σοφό τρόπο. Με όσους πάλι είχαν προδώσει την πίστι και περιέπαιζαν τα χριστιανικά δόγματα διαλεγόταν με θάρρος για την ένσαρκο οικονομία, την προσκύνησι του Τιμίου Σταυρού, των σεβασμίων εικόνων και για τον Μωάμεθ και άλλων πολλών ζητημάτων. Και άλλοι από τους παρόντας, οι καλοπροαίρετοι, τον εθαύμαζαν, άλλοι εμαίνονταν εναντίον του, οι οποίοι και ήθελαν να τον σκοτώσουν, αν δεν τους εμπόδιζε η ελπίδα της εξαγοράς του, οικονομία και αυτό της θείας Προνοίας, για την μεγάλη ωφέλεια της Εκκλησίας, όπως και έγινε. Τον ελευθέρωσαν κάποιοι φιλόχριστοι και επανήλθε στην ποίμνη του μάρτυς αναίμακτος με τα στίγματα του Χριστού στολισμένος...
 
Μέσα μόνο στην αγία του Χριστού Ορθόδοξον Εκκλησία μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό, όχι με την διάνοια η το συναίσθημα, αλλά με αγιοπνευματική εμπειρία μπορεί ο ζωντανός χριστιανός να έχη μετοχή στο φως, την ζωή και την δόξα της Αγίας Τριάδος. Εμείς οι άνθρωποι κοινωνούμε και ενωνόμαστε με τον Θεό δια μέσου των θείων ενεργειών του Θεού που είναι άκτιστες, ενώ η θεϊκή ουσία του Θεού είναι ακοινώνητος.
 
Στην χρυσή αλυσίδα των μεγάλων διδασκάλων και Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας συναριθμήθηκε και ο μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος και αναδείχθηκε ισάξιος των Αγίων Αθανασίου, Βασιλείου, Γρηγορίου, Χρυσοστόμου, Κυρίλλων, Μαξίμου, Δαμασκηνού, Φωτίου και Θεοδώρου Στουδίτου.
 
Σπάνια έγινε τόσος αγώνας, τόση προπαγάνδα, τόση δυσφήμησι και κατασυκοφάντησι προσώπου, όσον εναντίον του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Και μέχρι σήμερα οι Δυτικοί διατηρούν στο Παρίσι αντιπαλαμική Σχολή δυσφημούντες τον Άγιο και την διδασκαλία του.
Ο αυτοκράτωρ, ο πατριάρχης και οι συνοδικοί χαρακτήρισαν στο τέλος της Συνόδου τον Άγιον Γρηγόριον «Διδάσκαλον ευσεβείας, και κανόνα δογμάτων ιερών και στύλον της ορθής δόξης και πρόμαχον Εκκλησίας και βασιλείας ευσεβούς καύχημα».
 
Οι απόψεις του, αποτελούν σύνοψι και έκφρασι της εμπειρίας και της παραδόσεως της Εκκλησίας. Το κλειδί της θεολογίας το κατείχε στ' αλήθεια ο θείος Γρηγόριος, επειδή είχαν διανοιγεί τα μάτια του από το Άγιο Πνεύμα.
 
Εδίδασκε ότι ο Θεός δεν είναι μόνον αμέθεκτος αλλά και μεθεκτός. Την ουσία του Θεού ουδείς και ουδέποτε ούτε στον παρόντα ούτε στον μέλλοντα αιώνα θα ιδούμε, τις άκτιστες όμως ενέργειες του Θεού μπορούμε να κοινωνήσουμε, ημών θεουμένων, κάτω από κατάλληλες πνευματικές προϋποθέσεις. Αυτές δηλαδή αποτελούν το μέσον και την γέφυρα που συνδέει τον άκτιστο Θεό με τα κτίσματα. Άλλο είναι η ουσία του Θεού και άλλο οι θείες ενέργειές του.

Σύντομη μνημόνευσις των αρετών του.

α) Ήταν υπερβολικά πράος, αλλά γινόταν και γενναίος μαχητής όταν ο λόγος ήταν για τον Θεό και τα θεία.

β) Ήταν αρνητής της κακίας και ανεξίκακος.

γ) Είχε μεγάλη προθυμία στο να ανταμείβη, όσον ήταν δυνατό, με αγαθά όσους φάνηκαν προς αυτόν κακοί.  
 
("Ορθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία" - Εκδόσεις "Ορθόδοξος Κυψέλη") 

Πηγή: alopsis.gr

3 σχόλια:

 1. Στον ανώνυμο αδελφό που μας είπε να μην δημοσιεύσουμε το κείμενο του. Αν θέλει κάποιος να μας ενημερώσει για κάτι και το κάνει ανώνυμα μας βάζει σε σκέψεις γιατί θέλει να κρύβεται. Η σοβαρότητα του διαλόγου προϋποθέτει επωνυμία.

  Αν φοβάσαι αδελφέ ότι όσα μας λές είναι άκυρα τότε λογικό είναι να θες την ανωνυμία σου. Το σεβόμαστε και σεβαστήκαμε να μην δημοσιεύσουμε το κείμενο σου. Αλλά μην αναμένεις να σε λάβουμε σοβαρώς υπ' όψην λόγω ανωνυμίας αλλά και όταν δεν γνωρίζεις αγγλικά και ερμηνεύεις λάθος την αναφορά του κυρίου που μας δίνεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να ενημερώσουμε επιπλέον τον ανώνυμο αδελφό περί της άκυρης πληροφορίας που μας έδωσε ότι η λέξη που χρησιμοποιεί ο δήθεν δημιουργός είναι ''resemble'', η οποία σημαίνει ''μοιάζει''. Δεν λέει ο δημιουργός ότι ''είναι'', αυτό που νομιζεις αδελφέ, αλλά λέει ότι ''μοιάζει'' με αυτό που νομίζεις.

  Μελέτησε με αντικειμενικότητα το κείμενο και χωρίς να φοβάσαι να βγεις από όσα νόμιζες τόσα χρόνια. Η προπαγάνδα των προτεσταντών έχει μολύνει τους Ορθοδόξους στο εν λόγω θέμα. Αν εντοπίσεις κάποιον Άγιο που να έχει τις απόψεις σου τότε συζητάμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Α, όχι, καμία σχέση η ανωνυμία μου δεν έχει με όλα αυτά. Απλά δεν μου αρέσει η επωνυμία στο ίντερνετ.

   Σωστά τα λες.
   Το "Resemble" είναι όντως "ομοιάζει".

   Το παρατήρησα πιο μετά που μελέτησα πιο διεξοδικά το εν λόγω θέμα - στην αρχή ήμουν εντυπωσιασμένος όταν παρατήρησα το θέμα σε ένα site όπου αναφερότανε οτι "παραδέχεται" ο δημιουργός την ύπαρξη. Όταν το πρόσεξα πιο προσεκτικά είδα οτι σημαίνει κάτι διαφορετικό η λέξη.

   Είδα οτι βιάστηκα να αναμεταδώσω την πληροφορία (αυτό ήταν όλο - μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό).

   Είχα ρωτήσει έναν (ψιλο-άθεο, άπιστο) γνωστό μου πληροφορικάριο (με Msc και εν δυνάμει Doctorat) στο παρελθόν και είχε πει οτι όντως έχει τα εξάρια και ο ίδιος πίστευε τότε οτι μάλλον οι δημιουργοί του ήθελαν να κάνουν κάποια φάρσα (οτι δεν έβρισκε καμία λογική εξήγηση). Τότε δεν το είχαμε αναλύσει βέβαια τεχνικά και εγώ δεν ενδιαφέρθηκα να το ψάξω ο ίδιος γιατί δεν είχα και χρόνο διαθέσιμο τότε (πολλές ώρες εργασίας την ημέρα και γενικά δεν με ενδιέφερε τότε το θέμα και πολύ - τα έπαιρνα κάπως αψήφιστα αυτά)

   (ουσιαστικά, ετεροχρονισμένα μετά το σχόλιό μου,... κάθισα μετά και ήλεγξα ένα προς ένα τα νούμερα και τις μπάρες και διαπίστωσα οτι όντως υπολείπονται "modules" για να είναι πλήρης η λέξη/αριθμός (χρειάζονται 7 modules κανονικά)

   Υπολείπονται modules για να είναι 7 στο σύνολο οι λευκές και μαύρες γραμμές (modules) (έτσι ώστε να απαρτίζει αριθμό).

   (αν και... ΑΝ είχε τα μηδενικά αυτός ο αριθμός ΔΕΝ θα μπορούσε να είναι άλλος πλην του έξι, παρόλα αυτά υπολείπεται τα μηδενικά)

   Όντως το θέμα δεν θα έπρεπε να το παίρνουμε έτσι ελαφρόμυαλα (είτε ως προς το "ναι" είτε ως προς το "όχι") κατά την γνώμη μου διότι στην ψηφιακή λογική υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να 'απαλείψουμε" τα μηδενικά χωρίς να "χαλάει ο αριθμός".

   πχ.

   6 = 110 (αν το γράψουμε με 3 bits)

   ή

   000000000110 (αν το γράψουμε με 12 bits)

   Στην παραπάνω περίπτωση μπορούμε να γράψουμε όσα μηδενικά θέλουμε. Ο Αριθμός παραμένει ο αριθμός έξι (είτε τα γράψουμε τα μηδενικά είτε τα παραλείψουμε).

   Αν όμως προσθέσουμε μερικά μηδενικά από την άλλη μεριά του αριθμού...

   πχ.

   11000000000

   τότε ο αριθμός αλλάζει και είναι ένας εντελώς διαφορετικός αριθμός.

   11000000000 (Βinary) = 1536 (Decimal) (δεν είναι πλέον ο αριθμός έξι που είχαμε πριν αλλά ένας άλλος αριθμός)

   Στο Barcode βέβαια παρατηρούμε οτι δεν ακολουθείται η ένα προς ένα "μετάφραση" από δεκαδικό σε δυαδικό αλλά μάλλον κάποια τυχαια απεικόνιση με μηδέν και ένα (λευκές και μαύρες μπάρες).

   Δηλαδή βλέπουμε οτι το "6" για παράδειγμα είναι το

   0101111 = 47 (αν το μεταφράζαμε σε δεκαδικό σύστημα)
   ή το
   1010000 = 80 (αν το μεταφράζαμε σε δεκαδικό σύστημα και αυτό)

   ενώ στο δυαδικό σύστημα το 6 είναι το
   110 = 6

   ή αν θέλουμε να έχει 7 ψηφία (7 bits) θα ήταν το

   0000110 = 6

   Όντως ΔΕΝ απαρτίζονται από 7 modules οι γραμμές στην αρχή, μέση και τέλος... ...αλλά νομίζω οτι δεν θα έπρεπε να το παίρνουμε τόσο αψήφιστα...

   Προσωπικά έχω διάθεση να το μελετήσω περισσότερο το θέμα και διατηρώ τις επιφυλάξεις μου (είτε για το "ναί" είτε για το "όχι").

   Η σωστή απάντηση είναι οτι "όχι" δεν το έχει, αλλά εγώ θα βάλω ένα μεγάλο ερωτηματικό σε αυτό (προς περαιτέρω διερεύνηση).

   Σίγουρα πάντως μην πάει το μυαλό σου στο πονηρό.
   Εγώ για καλό έγραψα το σχόλιο όχι για κακό.

   Διαγραφή

Αναζητηση

Αναγνωστες