Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Ορθοδοξία και όνειρα...

Σας παραθέτουμε ένα δημοσίευμα που εντοπίσαμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Μονής Εσφιγμένου που έχει κοινωνία με το Πατριαρχείο της Κων/πόλεως, όχι της παλαιάς που έχει κοινωνία με τους οικουμενιστές ''ΓΟΧ'' της Συνόδου του Αρχιεπισκόπου Καλλινίκου.
 
Σε αυτό θα διαβάσετε με ποιά κριτήρια επέλεξαν τελικώς την Εκκλησία που θα έσωζε την ψυχή τους, κάποιοι διάσημοι νεοημερολογίτες Γέροντες που παρουσιάζονται ως παράδειγμα για να αποφεύγει κάποιος τους ''πλανεμένους παλαιοημερολογίτες''... 
 
Κατόπιν θα σας παρουσιάσουμε την αγιοπατερική θέση για τα όνειρα και κατά πόσο είναι απλανής η πλανεμένη μέθοδος για το ο,τιδήποτε και πολύ περισσότερο για να επιλέξει κάποιος ποιά είναι Η Εκκλησία για να σώσει την ψυχή του. 
 
Παραθέτουμε το κείμενο: 
 
Ο ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν άλλαξε το ημερολόγιον και η Εκκλησία ακολούθησε το νέον ημερολόγιον, το Άγιον Όρος, ένεκα της παραδόσεως διετήρησε την χρήσιν του παλαιού ημερολογίου, χωρίς όμως να διακόψη καί την επικοινωνίαν και εξάρτησίν του από το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως.

Μερικοί αγιορείτες μοναχοί, αυτοτιτλοφορούμενοι ''ζηλωτές'', εξ αιτίας της αλλαγής του ημερολογίου διέκοψαν την πνευματικήν επικοινωνίαν τους με το Πατριαρχείον και το υπόλοιπο Άγιο Όρος. Δεν συμμετείχον εις τα Λειτουργίας, τας πανηγύρεις, ούτε και επικοινωνούσαν με τους υπόλοιπους πατέρας.

Ο Γέροντας Ιωσήφ ελυπείτο πολύ δι' αυτήν την κατάστασιν. Με πολύ πόνον έκρουε την θύραν του θείου ελέους και ο Πανάγαθος Θεός δεν παρέβλεψε την ταπεινήν δέησίν του.

Εις την έντονην αυτήν προσευχήν, διηγείται ο μακάριος Γέροντας Ιωσήφ, με επήρε ο ύπνος.

"Τότε βρέθηκα ξαφνικά μόνος μου, επάνω εις ένα μικρό κομμάτι βράχου του Αγίου Όρους, μέσα εις την θάλασσαν, που ταλαντευόταν από στιγμή σε στιγμή να βυθισθεί καί νά μέ πνίξει...

Τρόμαξα και σκέφτηκα, ότι αφού αυτό αποκόπηκε από το σύνολον και ταλαντεύεται, σε λίγο θα βυθισθή και εγώ θα χαθώ.

Τότε με ένα δυνατόν πήδημα βρέθηκα εις το σταθερόν μέρος του βουνού.

Πράγματι, το μικρόν κομμάτι του βράχου που ευρισκόμουν, το κατέπιε η θάλασσα και εγώ εδόξασα τον Άγιον Θεόν, που με έσωσεν από τον όλεθρον!

Αμέσως συνέδεσα το όνειρον με το θέμα που με απασχολούσε και παρακαλούσα Τον Κύριον, ώστε να μη με αφήσει να πλανηθώ εις την κρίσιν μου''.

Τότε, άκουσα μία Θεία φωνή να μού λέγει:

''Η Εκκλησία ευρίσκεται εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως''.

Αυτό συνετέλεσε στήν επιστροφή τού Γέροντος Ιωσήφ μαζί μέ τους άλλους Αγιορείτες Πατέρες, αφήνοντας τούς ακραίους ζηλωτές...

Αλλά καί ό γνωστός Αγιορείτης πνευματικός παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης διηγείτο, ότι έβλεπε πάντοτε την θείαν Χάριν εις την Θείαν Λειτουργίαν να καθαγιάζει τα Τίμια Δώρα, σε Σώμα και Αίμα του Χριστού.

Όμως, όσον διάστημα ήταν με τους ζηλωτές έβλεπε κάτι σάν κάλυμμα μπροστά του, το οποίον τον εμπόδιζε να βλέπει ευκρινώς την θείαν Χάριν. Το κάλυμμα αυτό έφυγε, όταν ό ίδιος επανήλθεν εις την ζώσαν Εκκλησίαν, απομακρυνόμενος οριστικά από τούς ζηλωτές....

(Πνευματικαί εμπειρίαι Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ)
 Έκδοσις ''ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ'' 2005. (σελ. 200).

Πηγή: esphigmenou.gr
 
Διαβάσατε λοιπόν ότι μέσω ονείρων αποφάσισαν κάποιοι Γέροντες σύγχρονοι μας να εμπιστευτούν την αθάνατη ψυχή τους στη νεοημερολογίτικη εκκλησία. Ας δούμε ποσο πλανεμένος είναι εκείνος που εμπιστεύεται τα όνειρα γενικώς και ειδικώς για ένα τόσο απόλυτα σοβαρό θέμα. Επίσης πόσο πλενεμένος είναι όποιος εμπιστεύεται όσα βλέπει κατά την Θεία Λειτουργία με θαυμαστό τρόπο.
 
Για τα όνειρα λέγει η Παλαιά Διαθήκη στη Σοφία Σειράχ, «Κεναί ελπίδες και ψευδείς ασυνέτω ανδρί και ενύπνια άφρονας. Ως δρασσόμενος σκιάς και διώκων ανέμων, ούτως επέχων ενυπνίοις. Τούτο κατά τούτου όρασις ενυπνιών κατέναντι προσώπου ομοίωμα προσώπου ...» (Σοφίας Σειράχ λδ΄), δηλ. εκείνος που πιστεύει στα όνειρα ομοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει. Πόσο σοφός είναι εκείνος που κυνηγά την σκιά του; Πόσο σοφός ήταν ο πάτερ Ιωσήφ που πίστεψε στο όνειρο του το οποίο ο ίδιος δήλωσε πως συνέδεσε με το θέμα του ημερολογίου και του Πατριαρχείου;

Κατά τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, ''Οι δαίμονες της κενοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες''. Πρέπει να είσαι ταπεινός για να μην παρασυρθείς από τις ερμηνείες των δαιμόνων στο όνειρο σου. Προφήτης δεν ήταν στην αρχαία Εκκλησία μόνο ο προλέγων κάτι αλλά και ο ερμηνευτής.

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μας αναφέρει το Γεροντικό: «Ήταν ένας μοναχός και του φανερωνόταν στον ύπνο του συνεχώς άγγελοι και του προέλεγαν τι μέλλει γενέσθαι τη επαύριω, βλέποντας ο μοναχός ότι όλα αυτά που έβλεπε στο όνειρό του γίνονταν πραγματικότητα ενθουσιάστηκε και νόμισε ότι είχε φτάσει σε μεγάλα πνευματικά ύψη.
 
Μια μέρα λοιπόν του εμφανίζεται και πάλι στο όνειρό του άγγελος φωτός και του λέγει να πάει να πέσει στο πηγάδι και εξαιτίας της πνευματικότητάς του θα τον σηκώσουν άγγελοι και δεν θα πάθει τίποτα. Έτσι λοιπόν και έπραξε. Όταν όμως έπεσε στο πηγάδι δεν τον σήκωσαν άγγελοι, διότι στο όνειρό του αυτοί οι άγγελοι φωτός ήταν δαίμονες». 
 
Συμπερασματικά λοιπόν αυτός ο μοναχός έχασε και την ζωή του αλλά και την ψυχή του διότι πίστεψε στα όνειρα. Εάν λοιπόν αρχίζουμε να πιστεύουμε στους δαίμονες κοιμώμενοι, ύστερα θα εμπαιζόμαστε από αυτούς και ξύπνιοι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει είναι πραγματικά σοφός και συνετός, κατά τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
 
Αυτά ως προς τα όνειρα και το όνειρο που πίστεψε ο Γέρων Ιωσήφ και μάλιστα με τόσο ζήλο το ακολούθησε, που όταν ένας Μοναχός διαμαρτυρήθηκε για το ότι θα πήγαιναν με το μνημόσυνο του νεοημερολογίτου Πατριάρχη ενώ ακολουθούν το παλαιό εντός Αγίου Όρους, ο Γέρων Ιωσήφ του είπε, ''αν δε θες φύγε''... Απόλυτη Χριστιανική συμπεριφορά αν ισχύει η πληροφορία...

Ας δούμε τώρα όσα θαυμαστά δήθεν έβλεπε ο Γέρων Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, στη Θεία Λειτουργία...

Ο άγιος Αναστάσιος ο Σιναϊτης λέγει, ''Σημεία επετέλεσαν και προφήτευσαν όχι μόνο Ορθόδοξοι αμαρτωλοί, αλλά και αιρετικοί και άπιστοι για κάποια ανάγκη ή κάποια οικονομία που Ο Θεός γνωρίζει''. 
 
''Πολλοί εκ των εμπαθών εθαυματούργησαν'', λέγει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον ΛΑ' λόγο του. 
 
Στο Αλφαβητάρι του αγίου Μελετίου αναφέρεται ότι πάνω στον τάφο μίας γνωστής ιερόδουλης που ζούσε εμπορευόμενη το σώμα της γίνονταν πολλά θαύματα! 
 
Τέλος να θυμηθούμε τα λόγια αυτού Του ιδίου Του Δεσπότου Χριστού μας, όπου λέγει ότι όταν θα του πουν όσοι θαυματουργούσαν, ότι στο όνομα Του έκαναν τα θαύματα και τα σημεία, Εκείνος θα τους πει ότι δεν τους γνωρίζει και να φύγουν μακρυά Του. Σύμφωνα με τον ιερό Θεοφύλακτο στην ερμηνεία του στο εδάφιο αυτό, ούτε όταν έκαναν τα θαύματα τους ήταν αρεστοί στον Θεό, (βλέπε PG 123, σελ. 123).

Οπότε λοιπόν ούτε τα όνειρα ούτε οι θαυμαστές οπτασίες αποτελούν ασφαλή, απλανή οδό για να επιλέξει κάποιος ποιά είναι Η Εκκλησία. Αντιθέτως είναι σε μεγάλο βαθμό πλανεμένος εκείνος που στηρίζει τις ελπίδες του στα όνειρα και τα σημεία.

Πηγές: orthodox-world.pblogs.gr, περιοδικό ''Κρήνη Χαρίτων'', Ελληνική Πατρολογία, Γεροντικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες