Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Άστοχες θέσεις Γέροντος αγιορείτου.

«Εκεί που καθόταν η Παναγία βρέθηκε ο Χριστός αυτομάτως στην αγκαλιά της»- π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Η χωρίς καμιά προηγούμενη Πατερική βάση αναφορά του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού ότι «εκεί που καθόταν η Παναγία βρέθηκε ο Χριστός αυτομάτως στην αγκαλιά της» είναι φρόνιμο να αποσυρθεί από το διαδίκτυο, καθότι ακούονται πράματα ξένα προς την Πατερική μας Παράδοση.

Ας αρκεσθούμεν στον πλούτο, τόσον των Πατερικών Λόγων, όσον και της Υμνολογίας της Εκκλησίας μας. («Μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον», «Σήμερον ο ων τίκτεται», «Η Παρθένος σήμερον, τον προαιώνιον Λόγον, εν σπηλαίω έρχεται αποτεκείν απορρήτως», «ότι ετέχθη ημίν σήμερον Σωτήρ»).

Αρκεί η περιγραφή του Ευαγγελιστού Λουκά, «Εγένετο δε εν τω είναι αυτούς εκεί, επλήσθησαν αι ημέραι του τεκείν αυτήν και έτεκεν τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ουκ ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι».

«Από τον πνευματικόν πατέρα μου (Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς) παρέλαβον ότι πρέπει να θέτωμεν φυλακήν τω στόματι ημών όταν ομιλούμεν περί των μυστηρίων του Χριστού» αναφέρει ο Μητροπολίτης Αθανάσιος Γέφτιτς...

Το του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού «μη μεταίροντες όρια αιώνια, μηδέ υπερβαίνοντες την θείαν Παράδοσιν…», ας είναι κανών ακριβείας για τόσον σοβαρά θέματα, δια να μπορέσομεν αληθώς να ψάλλομεν, «σώσον με θεολογούντα σε». Ποία η χρεία να προβάλλεται η χωρίς καμιά προηγούμενη Πατερική βάση αναφορά του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού για τη Γέννηση του Χριστού; 
Πηγή: panayiotistelevantos.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες