Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

Ἀπεθρασύνθησαν οἱ ψευδο-«µάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ».

 http://4.bp.blogspot.com/-OOIjxmWnv8o/Um_i9LZh11I/AAAAAAAAm8U/JfRiZHpxG2k/s1600/image1-1.png
 
Ἡ οἰκονομικὴ κρίσις καὶ ἡ ἀπόγνωσις πολλῶν ἀνθρώπων ἔχουν προλειάνει καλῶς τὸ ἔδαφος, ὥστε νὰ ἐμφανίζωνται ὡς σωτῆρες οἱ Ἰεχωβίτες καὶ νὰ παραπλανοῦν ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ὅμως εὑρεθοῦν εἰς θέσιν ἰσχύος, τότε παύει ὁ «παρηγορητικὸς» ρόλος καὶ κινοῦνται κατὰ τὰ συμφέροντά των. Συμφώνως πρὸς τὸ dete.gr ἐργαζόμενος ἔφθασεν εἰς τὰ πρόθυρα τῆς αὐτοκτονίας ἀπὸ πιέσεις ποὺ τοῦ ἀσκοῦσαν εἰς τὴν ἐργασίαν του: 
 
«Θρησκευτικοὶ ἦταν οἱ λόγοι ποὺ ἡ διοίκηση πολυεθνικῆς ἁλυσίδας, ἡ ὁποία ἔχει κατάστηµα καὶ στὴν Πάτρα ἀσκοῦσε πιέσεις σὲ ἐργαζόµενο προκειµένου νὰ ὑποβάλει παραίτηση, µὲ ἀποτέλεσµα τὴν τελευταία στιγµὴ συνάδελφοί του νὰ ἀποτρέψουν τὴν αὐτοκτονία του καθὼς προσπάθησε νὰ πηδήσει ἀπὸ τὴ γέφυρα Ρίου – Ἀντιρρίου. Ὁ ὑπάλληλος εἶχε ἐκφράσει τὴ δυσφορία του, γιὰ τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο ἡ διοίκηση ἀποµάκρυνε ἐργαζόµενους προκειµένου στὴ θέση τους νὰ προσλάβει ἄλλους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ ἴδιο θρησκευτικὸ πιστεύω µὲ τὸν διευθυντή τους. Ὑπενθυµίζεται πὼς ὁ ὑπάλληλος ὑπέβαλε τελικὰ τὴν παραίτησή του καθὼς µετὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς αὐτοκτονίας του ἡ διοίκηση τὸν µετακίνησε στὰ γραφεῖα ὅπου ἐκεῖ ἄλλοι ἐργαζόµενοι ποὺ ἔχουν τὸ ἴδιο θρησκευτικὸ πιστεύω µὲ τὰ ὑψηλὰ κλιµάκια συνέχισαν νὰ τοῦ κάνουν πόλεµο».

Παρὰ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ γεγονότος καὶ τὴν δημοσιότητα ἀπεθρασύνθησαν τελείως καὶ ἐντείνουν ἐναγωνίως τὰς προσπαθείας των εἰς Πάτρας μήπως καὶ προσγράψουν εἰς τὴν ἑταιρείαν των κανένα μέλος. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ dete.gr τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου 2016:
 
«∆εκάδες ἐπιστολὲς ἔχουν βρεῖ στὰ γραµµατοκιβώτιά τους, ἀλλὰ ἀκόµα καὶ κάτω ἀπὸ τὶς πόρτες τῶν σπιτιῶν τους συµπολίτες ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ αἵρεση τῶν Ἰεχωβάδων ποὺ τοὺς καλοῦν σὲ συνάντηση γνωριµίας. Μὲ χειρόγραφες ἐπιστολὲς ζητοῦν ἀπὸ τὸν κάθε πολίτη νὰ τὸν ἐνηµερώσουν καὶ νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ ἀπαντήσει σὲ ζητήµατα ὅπως γιατί γερνᾶµε, γιατί πεθαίνουµε, καὶ ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς. Ἡ δὲ συνάντηση ὁρίζεται στὴν τοπικὴ ἐκκλησία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ».
 
Ἔντονον δραστηριότητα ἀνέπτυξαν τελευταίως καὶ εἰς Χίον. ∆ὲν φθάνει ποὺ ἡ νῆσος πλήττεται ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ ταλανίζουν τὴν ναυτιλίαν ἀλλὰ καὶ τοὺς µετανάστας, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀµερικανοκίνητοι Ἰεχωβίτες. Μήπως ἡ Πολιτεία θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πιὸ προσεκτικὴ διὰ τὸ τί συµβαίνει εἰς αὐτὰ τὰ ἀκριτικὰ εὐαίσθητα µέρη τῆς πατρίδος µας; Εὐτυχῶς ἡ Ἱ. Μ. Χίου ἐξέδωσεν ἀνακοινωθὲν κατὰ τὴν 19ην Φεβρουαρίου 2016, εἰς τὸ ὁποῖον ἐνηµερώνει τοὺς πιστούς:
 
«Οἱ «χιλιαστές», πάντως, ἢ «µάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἢ «χριστιανοὶ µάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», ὅπως ὀνοµάζονται τελευταῖα, χρησιµοποιοῦν τὴν τακτικὴ μέθοδο παραπλανήσεως τῶν χριστιανῶν, πραγµατοποιώντας ἐπιδροµὲς καὶ ἐπισκέψεις ἀπὸ πόρτα σὲ πόρτα.
 
 Τὶς τελευταῖες ἡµέρες συνεργεῖα ὀλιγοµελῆ, ἐκφράζοντας εὐγενικὴ κυρίως συµπεριφορά, πραγµατοποιοῦν ἐπισκέψεις ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι τῆς Μητροπόλεώς µας. Αὐτὴ τὴ φορὰ µάλιστα διανέµουν - τεχνηέντως πάντως - ἕνα διαφηµιστικὸ τετρασέλιδο φυλλάδιο γιὰ µία καινούργια ἱστοσελίδα στὸ διαδίκτυο. Πρόκειται γιὰ τὸν ἱστότοπο jw.org, ὅπου µπορεῖ κανεὶς - κατὰ τὴ δική τους πλανεµένη ἐκτίµηση - νὰ βρεῖ ἀπάντηση στὰ σηµαντικὰ ἐρωτήµατα τῆς ζωῆς. Καὶ στὸ σηµεῖο αὐτὸ ἡ τεχνικὴ τῆς προσπάθειας γιὰ παραπλάνηση φτάνει στὸ κατακόρυφο. Ποιὸς θέλει νὰ πάρει ἀπαντήσεις στὰ σηµαντικὰ ἐρωτήµατα: Ποιὸ εἶναι τὸ νόηµα τῆς ζωῆς; Φταίει ὁ Θεὸς γιὰ τὰ βάσανά µας; Τί συµβαίνει ὅταν πεθαίνουµε; ∆ελεαστικὰ πράγµατι ἐρωτήµατα, ὥστε νὰ ἀσχοληθῆ κανεὶς µ' αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα, ὅπου θὰ βρεῖ καὶ τόσα ἄλλα ἐνδιαφέροντα πράγµατα... Καὶ τότε... Θὰ ἀντλήσει ἀπὸ ἐκεῖ ἀπαντήσεις σὲ βιβλικὲς ἐρωτήσεις καὶ συµβουλὲς γιὰ τὶς οἰκογένειες. Καὶ προχωρώντας θὰ κατεβάσει ἐκδόσεις γιὰ τὰ βιβλία «Καλὰ Νέα ἀπὸ τὸν Θεό», τὸ βιβλίο «Τί διδάσκει πράγµατι ἡ Ἁγία Γραφὴ» καὶ τὰ περιοδικὰ «Ἡ Σκοπιὰ» καὶ «Ξύπνα». Ἔτσι ἀποκαλύπτεται τὸ προσωπεῖο τῆς συγκεκριµένης ἱστοσελίδας, ἀλλὰ καὶ ἡ παραπλανητική της διάθεση.
 
Κυρίως ὅµως ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ γίνεται στὴν τελευταία σελίδα τοῦ παραπλανητικοῦ φυλλαδίου: «Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ θὰ χαροῦν νὰ ἐξετάσουν τὴν Ἁγία Γραφὴ µαζί σας». Καὶ τέλος, τελείως ἀπροκάλυπτα, µᾶς προτείνουν νὰ στείλουµε τὸ αἴτηµά µας, γιὰ νὰ λάβουµε τὶς τέλειες ἀπαντήσεις ἀπὸ τοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, σὲ συγκεκριµένη διεύθυνση σὲ Γερµανία καὶ Ἑλλάδα. Ὅταν µιλάει ἡ Ἁγία Γραφὴ γιὰ «λύκους βαρεῖς» µὲ διάθεση νὰ κατασπαράξουν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, τέτοια κινήµατα φωτογραφίζει. Καιρὸς νὰ ἀντισταθοῦµε σ’ αὐτὲς τὶς παραπλανητικὲς κινήσεις, ἀρνούµενοι τὶς συζητήσεις µαζί τους καὶ τὶς συµβουλές τους. Ἡ γνήσια Ἁγία Γραφὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχει τὶς ἀπαντήσεις σὲ ὅλα τὰ ὑπαρξιακὰ ἐρωτήµατα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐκεῖ µπορεῖ ὁ καθένας µας νὰ προστρέξει».
 
«Oρθόδοξος Τύπος», 27/05/2016

Πηγή: aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες