Η ψυχή που μελετά ακατάπαυστα κάθε ημέρα το λόγο του Κυρίου, συνηθίζει και στον ύπνο να προσκολάται σε αυτά τα νοήματα.

(Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Προφητεία Στάρετς Ανατολίου.

Πόσο ταιριάζει στην εποχή μας η προφητεία του φωτισμένου π. Ανατολίου. Πόσες ενώσεις βλέπουμε σήμερον εν ονόματι δήθεν της αγάπης και της ειρήνης, οι οποίες κρύβουν το σχέδιο για την υπαγωγή όλων στη νέα εποχή του αντιχρίστου. Άλλοι θα φορούν το μανδύα του ''Ορθοδόξου'' και άλλοι τον μανδύα του ''ΓΟΧ''. Οι λίγοι εναπομείναντες Χριστιανοί θα λοιδορούνται υπό των αιρετικών για τον μικρό αριθμό τους, και θα προβάλουν οι εχθροι Του Χριστού ως επιχείρημα το ότι αυτοί θα 'χουν πολλούς Αρχιερείς και Ιερείς στις περιφορές τους. Λαμπροστολισμένους με ακριβές στολές, όταν οι λαοί θα πεινούν, πολυάριθμοι αλλα ψευδοχριστιανοί... Ο Κύριος μας ενθαρρύνει στο Ευαγγέλιο του λέγοντας ''μη φοβασαι εσύ το μικρό ποίμνο''.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες