Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Περί της κλοπής του σώματος.

http://amoustakis.files.wordpress.com/2013/04/empty_tomb21.jpg?w=529&h=430

Αντιπροσωπευτικό δείγμα τάφου της εποχής Του Κυρίου. Σε τέτοιον τάφο ετάφη και Εκείνος. Το ερώτημα που εγείρεται για όποιον κοιτάζει με προσοχή την πέτρα που σφράγιζαν τον τάφο, είναι το πώς είναι δυνατόν να κύλισαν την πέτρα οι μαθητές Του Δεσπότου Χριστού μας και να έκλεψαν το σώμα Του, όπως πολλοί αρνητές της Πίστεως λένε, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ρωμαϊκή φρουρά! Η οποία φυλούσε τον χώρο ακριβώς έμπροσθεν του τάφου, αφού και η παραμικρή αμέλεια τιμωρείτο με θάνατο με βάση το τότε ρωμαϊκό δίκαιο.

Σημειώστε δε πως η πέτρα έπεφτε ένα σκαλί πιο χαμηλά από εκεί που την βλέπετε στην φωτογραφία, διότι φρόντιζαν να κλειδώνει στο κενό το οποίο άφηναν μεταξύ της βάσης στην οποίαν στηριζόταν η πέτρα και της τελικής θέσης της, ακριβώς έπροσθεν της εισόδου την οποίαν σφράγιζε παντελώς. Αν προσέξετε θα δείτε πως δίπλα από την μικρή πέτρα που είναι η βάση της μεγάλης κυκλικής πέτρας δεν υπάρχει άλλη μικρή πέτρα αλλά κενό. Οπότε θα έπρεπε όχι μόνο να σύρουν την πολύ βαριά κυκλική πέτρα αλλά και να τη σηκώσουν από το ένα σκαλί πιο κάτω, για να την επαναφέρουν στο ένα σκαλί πιο πάνω που ήταν πριν κλείσει την είσοδο. Όλα αυτά μάλιστα χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την φρουρά που ήταν στα 2 μέτρα από την είσοδο του τάφου...

Τελικώς μήπως οι ορθολογιστές αρνητές της Αναστάσεως Του Κυρίου μας είναι ανορθολογιστές;

1 σχόλιο:

Αναζητηση

Αναγνωστες