Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Η ονομασία ''Κόπτες'', τελικά προσέλαβε την Μονοφυσίτικη Αντιχαλκηδόνιο σημασία.

http://pyramisnews.gr/wp-content/uploads/2013/12/xristougenna-2013-01.jpg

Ο νεοημερολογίτης Πατριάρχης Αλεξανδρείας με τον Κόπτη Πατριάρχη Αλεξανδρείας.

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Ο σκοπός του κειμένου αυτού δεν είναι η ετυμολογική ανάλυση της ονομασίας ''Κόπτες'', ούτε η διαχρονική ιστορική σημασία που προσέλαβε, αλλά η πραγματική σημασία της ονομασίας αυτής, σε σχέση με την ''ετυμολογία'' των αληθειών της Πίστεώς μας.
Οι Κόπτες δίδουν στην ονομασία τους θρησκευτική σημασία αλλά με εθνική χρειά. Αρχικά η ονομασία ''Κόπτης'' είχε εθνική σημασία και εννοείτο με την ονομασία αυτή ο λαός της αρχαίας Αιγύπτου. Στην πορεία όμως δόθηκε και θρησκευτική σημασία.

Όντως οι ονομασία ''Κόπτης'' προέρχεται από τον αραβικό τύπο της λέξης «kibt» (Αιγύπτιος) που με βάση την ελληνική προφορά της αραβογενούς αυτής λέξης προφέρεται «γύπτι» (kibt).
Οι ίδιοι οι Κόπτες αποδίδουν στη θρησκευτική σημασία που προσέλαβε κατόπιν η ονομασία ''Κόπτης'', την έννοια του Χριστιανού της Αιγύπτου. Αυτό όμως δεν ισχύει, γιατί η ονομασία αυτή προσέλαβε την έννοια των Χριστιανών της Αιγύπτου που είχαν αποκοπεί από την Εκκλησία, λόγω του ότι υπέπεσαν στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού.
Στην πραγματικότητα δηλαδή η ονομασία ''Κόπτες'', καθορίζει όσους από τους Αιγυπτίους Χριστιανούς έχουν ασπαστεί την Μονοφυσίτικη αίρεση. Οι ίδιοι οι Κόπτες ισχυρίζονται ότι η ονομασία αυτή, δεν αναφέρεται σ΄αυτούς που έχουν αποκοπεί από την Εκκλησία με την αίρεση του Μονοφυσιτισμού. Ο ισχυρισμός όμως αυτός είναι λανθασμένος.
Οι ''Κόπτες'' επειδή υπέπεσαν στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού, έχουν αποκοπεί από την Εκκλησία. Αυτό που είχε πει ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός για τους Παπικούς, ότι δηλαδή «ως αιρετικούς αυτούς απεστράφημεν και δια τούτο αυτών εχωρίσθημεν» και «αιρετικοί εισίν άρα και ως αιρετικούς αυτούς απεκόψαμεν», ισχύει επακριβώς και για τους αιρετικούς Κόπτες Μονοφυσίτες.
Είναι επίσης λάθος να καλούνται ''ευγενικώς'' οι Μονοφυσίτες ως ''Προχαλκηδόνιοι'' και ''Μη Χαλκηδόνιοι''. Στην πραγματικότητα είναι ''Αντιχαλκηδόνιοι'', καθότι έχουν καταδικασθεί από Οικουμενική Σύνοδο που είχε συγκληθεί στη Χαλκηδόνα το έτος 451 μ.Χ.
Οι Κόπτες Μονοφυσίτες, και όχι Κόπτες-Ορθόδοξοι όπως αυτοαποκαλούνται, διεκήρυτταν στη Γενεύη το 1970 καθώς και στη συνάντηση της Αδδίς Αμπέπα το 1971, ότι δεν πρόκειται να δεχθούν την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας, ως βάση για την ένωση. 
Είναι επίσης λάθος, Ορθόδοξοι Ιεράρχες με τις οικουμενιστικές ασχήμιες των, να συμπεριφέρονται ωσάν να είμαστε ενωμένοι με τους αιρετικούς Κόπτες Μονοφυσίτες.

Πηγή: aktines.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες