Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Dynamo magician flying(lévitation)2012/2013

Ο λόγος του Θεού μας προειδοποιεί για ψευδή θαύματα και φαντασίες δαιμονικές. Οι άνθρωποι πρέπει να μην νιώθουν δέος και έκπληξη από τέτοιους θαυματοποιούς, διότι όσα κάνουν τα κάνουν οι δαίμονες στους οποίους έχουν παραδοθεί συνειδητά ή όχι οι μάγοι. 
 
Ο μάγος πήγε στο άγαλμα του Κυρίου στη Βραζιλία και μιμήθηκε την στάση του Χριστού ιπτάμενος πάνω από το έδαφος. Απομίμηση με την δαιμονική ενέργεια που έκανε τον Dynamo να ίπταται. Προσοχή από τους μάγους και τα δαιμόνια που συνεργάζονται. 
 
 <<Την ημέρα της κρίσεως πολλοί θα μου πουν: "Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομα σου; Δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομα σου; Δεν κάναμε τοσα θαύματα στο όνομα σου;'' Και τότε θα τους πω κι εγώ: ''Ποτέ δεν σας ήξερα, φύγετε μακρυά μου, εσείς που αντιστρατεύεστε το νόμο του Θεού''>>. Κατά Ματθαίον κ. 7, στ. 21-23.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες