Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Θεολογική μελέτη περί της απεικονίσεως της Αγίας Τριάδος.
Πηγή: churchgoc.blogspot.gr 

(Σχόλιο Εγκολπίου: Δημοσιεύουμε την παραπάνω εργασία διότι η εικονομάχια που αναβίωσε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνος, βρήκε πρόσφορο έδαφος και στο χώρο των οικουμενιστών του νέου ημερολογίου αλλά και των παλαιοημερολογιτών οικουμενιστών ''ΓΟΧ''. 

Επειδή η εικονομαχία αναθεματίστηκε από την Αγία Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο, είναι κρίμα μεγάλο να πλανώνται πιστοί από ''ορθοδόξους Επισκόπους'', που ούτε τιμούν ούτε δέχονται ιερές εικόνες που είχαν οι Άγιοι Πατέρες μας στα εικονοστάσια τους.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες