Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Archbishop Demetrios Offers Prayer at Republican National Convention 2016.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος του Πατριαρχείου Κων/πόλεως κάλεσε σε προσευχή του παρισταμένους. Παρακολουθείστε την προσευχή στο κόμμα των Ρεμπουπλικάνων.

«Ύψιστε Θεέ, Κύριε της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της αγάπης, Μεγαλύνομε το δοξασμένο όνομα σου για όλες τις ευλογίες τις οποίες έχεις επιδαψιλεύσει επί του Έθνους μας: Ευλογίες επί ξηράς και θαλάσσης, υγείας και ευημερίας, νομιμότητας και αρχών, πίστης και ελευθερίας.
 
Ευλόγησε όλους ημάς Κύριε, με το πολύτιμο δώρο της ενότητας: Ενότητας στην πολιτική μας διαδικασία, στο δικαστικό μας σύστημα, στις γειτονιές και πόλεις μας και σ' ολόκληρο το έθνος μας. Όπως λέγει η Αγία Γραφή «οίκος ο οποίος είναι διαιρεμένος δεν μπορεί να σταθεί». Προς τούτο διάνοιξε τη καρδιά και τον νου όλων των ανθρώπων μας, ώστε με ένα σκοπό, εν πνεύματι και αληθεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μας θα σε υπηρετούν Θεέ πιστά και ένθερμα.
 
Σ' αυτή την ενότητα, Επουράνιε Πατέρα, πρόσθεσε την υπέρτατη ευλογία της ειρήνης: Ειρήνη εντός των συνόρων μας και ειρήνη ανά τον κόσμο. Χάρισε σε μας και σε όλους τους ανθρώπους την άνωθεν σοφία υπομονή και εμπιστοσύνη το έλεός Σου, ώστε να μάθουμε να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα σου εν αρμονία και ανεξικακία ώστε να μάθουμε να αγαπούμε τους ανθρώπους καθώς Εσύ αγαπάς εμάς.
 
Σε παρακαλούμε ακόμα Αθάνατε Κύριε, εξαπέστειλε το κατευθυντήριο χέρι σου επί τους δούλους Σου τούτους, τους αντιπροσώπους του Ρεπουμπλικανικού Συνεδρίου και τους υποψηφίους τους για τις ύψιστες θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και κατεύθυνε αυτούς εν σοφία και διακρίσει, ώστε να πράττουν το Αγιο θέλημα Σου σε όλες τις περιπτώσεις και κάτω από όλες τις περιστάσεις και να είναι πάντοτε φορείς ενότητας, ειρήνης, δικαιοσύνης και αγάπης, στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο.
 
Διότι Εσύ είσαι ο Δημιουργός και Σωτήρας μας και σε Σένα αναπέμπομε δόξα τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες