Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Η φιλοκαλική θεώρηση της ελευθερίας π.Γ. Μεταλληνός.

Σημαντικότατη ομιλία που αναδεικνύει την παπική επιρροή στην Ορθόδοξη θεολογία μας. Πολλοί Ορθόδοξοι αμυνόμενοι της αιρέσεως του Οικουμενισμού, ξεχνούν τα παπικά δόγματα και τις παπικές συνήθειες που εισεχώρησαν στην Εκκλησία μας. 

Υπάρχουν αιρέσεις εμφανείς, οι οποίες είναι λιγότερο επικίνδυνες από άλλες, τις αφανείς, οι οποίες όντας αφανείς, γίνονται συνήθεια και στο τέλος, ''Παράδοση''... 
 
Και όπιος τολμήσει να θίξει τις παραδόσεις... τότε είναι αιρετικός, καινοτόμος... Δυστυχώς πολλές τέτοιες παραδόσεις είναι παπικές συνήθειες, που υπό την συνεχή πίεση των Παπών και των απόστολών τους κατάφεραν να μονιμοποιηθούν στον Ορθόδοξο χώρο. Πρόσχωμεν λοιπόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες