Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Ασυγκίνητος από τον κόσμο…

«Παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου ουκ εστίν εκ του Πατρός αλλ εκ του κόσμου εστίν»
 
(Ά Ιωάννου, 2:16).

«Την ησυχία αγαπά εκείνος που παραμένει ασυγκίνητος από τα πράγματα του κόσμου, ενώ αγαπά όλους τους ανθρώπους εκείνους που δεν αγαπούν τίποτε το ανθρώπινο. Γνώση του Θεού και των θείων έχει εκείνος που δεν σκανδαλίζεται από κάποιον είτε εξ αιτίας των παραπτωμάτων του, είτε εξ αιτίας των σκέψεων που περνούν από το νου του.

Είναι σπουδαίο πράγμα το να παραμένει κανείς ασυγκίνητος από τα κοσμικά πράγματα, πολύ πιο σπουδαιότερο όμως απ’ αυτό είναι το να παραμένει απαθής από τα νοήματα αυτών».

(Φ. ΕΠΕ 14, έργα αγίου Μάξιμου του Ομολογητή, ''Κεφάλαια Περί αγάπης'', Εκατοντάδα Γ’, σελ. 281). 
 
Πηγή: exprotestant.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες