Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Αντίχριστος και ψευδοθαύματα.

Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, ερμηνεύοντας την Αποκάλυψη Ιωάννου μιλά για τις απάτες και ο μέγα ψευτοθαύμα που θα κάνει ο Αντίχριστος προκειμένου να πλανηθούν ακόμη και οι εκλεκτοί του Θεού.

Θα πλανηθούν άραγε;

Αν πλανηθούν τελικά κάποιοι, αυτό σημαίνει πως ποτέ δεν ήσαν πραγματικά εκλεκτοί του Θεού…

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ:

Και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξωμε. Και να κλαύσωμε γι’ αυτό. Γιατί τα θαύματα και οι πράξεις του αντιχρίστου θα φέρουν σε δύσκολη θέση και τους πιο εκλεκτούς δούλους του Θεού.

Η αιτία της μεγάλης επίδρασης του αντιχρίστου θα έγκειται στην σατανική δολιότητα και υποκρισία, με τις οποίες σκεπάζει το πιο φρικαλέο κακό με το αχαλίνωτο και αναίσχυντο θράσος του με την πλήρη συμπαράσταση των πονηρών πνευμάτων και με την ικανότητα να κάνη θαύματα ψεύτικα μεν, αλλά που προκαλούν κατάπληξη. Η φαντασία του ανθρώπου είναι ανίκανη να συλλάβη την εικόνα ενός τόσο μεγάλου κακούργου, όσος θα είναι ο αντίχριστος.

Θα σαλπίζει για τον εαυτό του, όπως σάλπιζαν οι πρόδρομοί του, οι προτυπώσεις του. Θα ονομάζη τον εαυτό του κήρυκα και παλινορθωτή της αληθινής θεογνωσίας. Έτσι εκείνοι, που δεν κατανοούν τον χριστιανισμό, θα ιδούν σ’ αυτόν ένα αντιπρόσωπο και υπέρμαχο της αληθινής θρησκείας! Και θα πάνε με το μέρος του. Θα σαλπίση. Και θα ονομάση τον εαυτό του επηγγελμένον Μεσσίαν. Και συναντώντας τον, εκείνοι που ζουν με σαρκικό φρόνημα, και βλέποντας την δόξα του, την δύναμή του, τις πνευματικές του ικανότητες, την ολοσχερή επιβολή του στα στοιχεία του κόσμου, θα τον αναγορεύσουν Θεό και θα γίνουν οπαδοί του [11].

Ο αντίχριστος θα παρουσιασθή πράος, εύσπλαγχνος, γεμάτος αγάπη, γεμάτος αρετές. Θα τον δεχθούν σαν πράγματι γεμάτον αρετές. Και θα υποταχθούν σ’ αυτόν, εξ αιτίας των υψίστων αρετών του, όλοι εκείνοι που φαντάζονται, πως αλήθεια είναι η «αλήθεια» του πεπτωκότος ανθρώπου, και γι’ αυτό ούτε καν σκέπτονται να την ξεπεράσουν για να γνωρίσουν την αλήθειαν του Ευαγγελίου[12].

Ο αντίχριστος τότε θα εισηγηθή στην ανθρωπότητα την δημιουργία μιας ανώτατης παγκόσμιας ειρήνης και ευημερίας. Θα προσφέρη τιμές, πλούτη, μεγαλεία, σημαντικές ανέσεις και σαρκικές ηδονές. Και όσοι ποθούν επίγεια πράγματα, θα τον δεχθούν. Και θα τον ονομάσουν «κύριό» τους[13]. Ενώπιον της ανθρωπότητος ο αντίχριστος θα ανοίξη ένα τέτοιο ανεξήγητο με την τότε επιστήμη τσίρκο θαυμάτων, που η κατεργαριά τους θα θυμίζη θέατρο. Θα φέρη φόβο με τις απειλές και θαυμασμό με τα θαύματά του. Θα ικανοποιήση την άκριτη περιέργειά τους και την παχυλή τους άγνοια. Θα ικανοποιήση την ματαιοδοξία τους και τον εγωισμό τους. Θα ικανοποιήση το σαρκικό τους φρόνημα. Θα ικανοποιήση την δεισιδαιμονία και τις προλήψεις τους. Και θα φέρη σε σύγχυση τους σοφούς. Έτσι όλοι οι άνθρωποι με οδηγό την πεπτωκυία φύση τους, χωρίς το φως του Θεού, θα παρασυρθούν και θα καταλήξουν πειθήνια και άβουλα όργανα του πλάνου[14].

Τα σημεία του αντιχρίστου θα γίνουν κατά κύριο λόγο στον αέρα [15], και συγκεκριμένα στο στρώμα, στο οποίο κυριαρχεί ο σατανάς[16]. Τα σημεία αυτά θα επιδρούν ως επί το πλείστον στην αίσθηση της όρασης. Και έτσι και θα γοητεύουν και θα απατούν.

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μελετώντας στην Αποκάλυψη του τα γεγονότα, που θα γίνουν πριν από την συντέλεια του κόσμου, λέγει ότι ο αντίχριστος θα κάμη μεγάλα σημεία, ακόμη και να κατεβή «πυρ εκ του ουρανού ενώπιον των ανθρώπων»[17]. Το θαύμα αυτό, μας λέγει η Αγία Γραφή, θα είναι το πιο μεγάλο από τα θαύματα του αντιχρίστου. Και αυτό το θαύμα θα γίνη στον αέρα. Θα είναι ένα μεγαλοπρεπές και φοβερό θέαμα!
 
 _______________________________________________
Βιβλιογραφία

[11] έ.α.
[12] Μακαρίου Αιγυπτίου Ομιλία ΛΑ’ § 4.
[13] Θεοφυλάκτου Βουλγ. Εις το Ιωάν. 5, 43.
[14] Αποκ. 13, 8.
[15] Εφραίμ του Σύρου, έ.α., Εφ. 2, 2 και 6, 12.
[16] Συμεών Νέου Θεολόγου, Περί του τρίτου είδους προσευχής.
[17] Αποκ. 13, 13.

Πηγή: pentapostagma.gr
 
(Σχόλιο Εγκολπίου: Όσα ορθώς ερμηνεύει ο άγιος Ιγνάτιος, είναι εκείνα τα οποία θα διαδραματισθούν κατά τις ημέρες που θα προφητεύουν οι δύο προφήτες Ηλίας και Ενώχ αλλά και κατόπιν του μαρτυρίου τους. 

Εφόσον επιτρέψει ο Κύριος, να φονεύσει ο αντίχριστος τους δύο προφήτες τότε και μόνο τότε θα ξεκινήσει ο αντίχριστος το σχέδιο του να σφραγίσει τον κόσμο με το όνομα του ή τον αριθμό που θα εξάγεται από το όνομα του, όταν θα προσθέτουμε τα γράμματα του ονόματος του σύμφωνα με την ελληνική αρίθμηση. Παράδειγμα το όνομα Νικόλαος, το γράμμα Ν' είναι στην αραβική αρίθμηση ο αριθμός 50, το γράμμα Ι' είναι ο αριθμός 10, το Κ' είναι ο αριθμός 20 κλπ. 
 
Αν έχουμε λοιπόν τους δύο προφήτες οι οποίοι θα προφητεύουν για 1260 ημέρες σύμφωνα με την Αποκάλυψη, στις οποίες θα κλείσουν οι ουρανοί και δεν θα βρέχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αν έχουμε και έναν παγκόσμιο ηγέτη ο οποίος θα παρουσιάζεται πράος, ειρηνικός και αγαθός, αλλά οι προφήτες θα μας λένε να μην τον πιστεύουμε διότι είναι πλάνος, αν έχουμε μετά το πέρας των 1260 ημερών την θανάτωση των δύο προφητών, την δημόσια εγκατάλειψη άταφων των σωμάτων τους στην Ιερουσαλήμ, την ανάσταση τους και την ανάληψη τους στους ουρανούς την τρίτη ημέρα, τότε ναι έχουμε τον αντίχριστο ο οποίος θα προσπαθήσει να σφραγίσει με το όνομα του όλους τους ανθρώπους ή με τον αριθμό που θα εξάγεται από το όνομα του όπως εξηγήσαμε πριν. Βλέπε Αποκάλυψη κεφάλαια, 11ο, 13ο και 14ο.
 
Αυτό ερμηνεύει και γράφει και ο άγιος Εφραίμ ο Σύρος στον λόγο του περί της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, περί συντελείας και περί παρουσίας του αντιχρίστου. Ο λόγος αυτός εμπεριέχεται και στο βιβλίο ''Σμάραγδος'' το οποίο εξέδωσε ο άγιος Ματθαίος ο Ομολογητής το έτος 1950. Ο ερευνητής της αλήθειας μπορεί να ανατρέξει στο βιβλίο στη σελίδα 52, στην 4η γραμμή του κειμένου της σελίδας.
 
Όσα άλλα λέγονται περί δήθεν σφραγίσματος μέσω ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Κάρτας Πολίτη, Καρτών αναλήψεως χρημάτων, πριν την έλευση των δύο προφητών και του αντιχρίστου, είναι αντίθετα με όσα λέει το θεόπνευστο κείμενο της Αποκαλύψεως και οι ερμηνείες των Αγίων πατέρων της ορθοδοξίας μας.
 
Είναι προτεσταντικές πλάνες και αιρετικές απόψεις που δεν συναντώνται στα πατερικά κείμενα. Προσοχή λοιπόν απ' όποιον διδάσκει τέτοιες αντορθόδοξες θεωρίες, οι οποίες ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ, από την οραματίστρια Mary Stewart Relfe. Η φωτογραφία κάτω δείχνει την Relfe σε μεγάλη ηλικία όταν έγραψε τα βιβλία με τις φανταστικές της απόψεις. Κάποιες θέσεις της έγιναν δεκτές από ορθοδόξους δυστυχώς και σήμερα έχουν καθιερωθεί σαν δήθεν ορθόδοξες ερμηνείες.
  
 https://ic.pics.livejournal.com/nalimov_michael/13467256/212921/212921_original.png
 
Μία σημείωση για όσους υιοθετούν τις θέσεις της Relfe. Αν είναι σφράγισμα η Κάρτα του Πολίτη τότε σφράγισμα είναι και η χρήση του ίντερνετ για να ανεβάζουν οι χρήστες τα βίντεο με τις δράσεις τους. Τσιπάκι έχει η κάρτα, τσιπάκι έχει και το κομπιούτερ που συνδέεται κάποιος με το ίντερνετ. Αν είναι σφράγισμα η Κάρτα αναλήψεως χρημάτων από τράπεζα, τότε σφράγισμα είναι και το να έχει κάποιος λογαριαμό στην τράπεζα κι ας κάνει ανάληψη με το βιβλιάριο αφού όλα λειτουργούν ηλεκτρονικώς και υποχρεωτικώς υπάρχει όνομα κατόχου του λογαριασμού, ασχέτως αν γίνεται η ανάληψη με κάρτα ή βιβλιάριο... 
 
Επειδή ίσως κάποιοι να θεωρούν σφράγισμα την Κάρτα του Πολίτη αλλά χρησιμοποιούν το ίντερνετ ας δούν λίγο το αντιφατικό των θεωριών τους. Το αυτό ισχύει και για όσους έχουν καταθέσεις σε τράπεζα αλλά επειδή δεν κάνουν ανάληψη με κάρτα νομίζουν ότι το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί αναλογικώς. Πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο λαμβάνουν τα χρήματα τους κι ας χρησιμοποιούν το βιβλιάριο. Πάλι κάποιος εχει δώσει όνομα για να ανοίξει ο λογαριασμός, άρα είτε το όνομα υπάρχει στην κάρτα είτε υπάρχει και στον λογαριασμό και στην κάρτα το ίδιο είναι αφού το όνομα υπάρχει. 
 
Η μελέτη της Αγίας Γραφής μας φυλάει από πλάνες και αντορθόδοξες θέσεις, επίσης και η μελέτη των πατέρων από τα πρωτότυπα κείμενα και όχι από φυλλάδια στις ενορίες. Βασικό συστατικό της μελέτης είναι να μην φοβάται κάποιος να ομολογήσει στον εαυτό του ότι έκανε λάθος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες