Δεν υπάρχει άλλος σίγουρος δρόμος σωτηρίας, εκτός από το να εξομολογείται ο καθένας σε πατέρες με πολλή διάκριση και από αυτούς να παίρνει οδηγίες για την αρετή και να μην ακολουθεί το δικό του θέλημα.

(Άγιος Ιωάννης Κασσιανός ο Ρωμαίος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Η Τιμή της Θεοτόκου, μέρος δεύτερο.

 http://vatopaidi.files.wordpress.com/2009/08/panagia-i_m_n_-ag_-napas-lemesos.jpg
 
Τα παρακάτω χωρία που αφορούν την Θεοτόκο είναι από σχετικό άρθρο του π. Γ. Φλορόφσκι, που βρίσκεται στο βιβλίο «Θέματα Ορθοδόξου Θεολογίας», σελ. 125-138. Παντού παρατηρούμε ότι τα ονόματα της Παναγίας έχουν άμεση σχέση με τον Χριστό. Η σχέση της με το πρόσωπο του Χριστού, γίνεται φανερή και από την εικονογραφία, όπου πάντα απεικονίζεται μαζί με τον Χριστό.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης:
 
«Εάν ένας δεν αναγνωρίζει τη Μαρία σαν Θεοτόκο είναι αποξενωμένος από τον Θεό» (Επιστολή 101, προς τον Κληδόνιο).

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός:
 
«Διότι, πώς θα μπορούσε ο ίδιος ο Λόγος του Θεού να υποταχθεί στο νόμο, αν δεν είχε γίνει άνθρωπος όμοιος στην ουσία με μας; Δίκαια, λοιπόν, και αληθινά ονομάζουμε την αγία Μαρία Θεοτόκο· διότι αυτό το όνομα εκφράζει όλο το μυστήριο της θείας οικονομίας. Διότι αυτή που γέννησε είναι Θεοτόκος, και οπωσδήποτε είναι Θεός αυτός που γεννήθηκε απ’ αυτήν και οπωσδήποτε είναι και άνθρωπος».
 
(Έκδοσις Ορθοδόξου Πίστεως, κεφ. 56).

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός:
 
«Διότι η αγία Παρθένος δεν γέννησε μόνο άνθρωπο, αλλά αληθινό Θεό· όχι φανταστικό, αλλά με σάρκα· δεν κατέβηκε το σώμα από τον ουρανό και πέρασε μέσα από το σώμα της όπως περνά από σωλήνα, αλλά προσέλαβε απ’ αυτήν όμοια σάρκα με τη δική μας και της έδωσε τη δική του υπόσταση».
(Έκδοσις Ορθοδόξου Πίστεως, κεφ. 56).

Τροπάριο των Γενεθλίων της Θεοτόκου:
 
«Η γέννησις σου, Θεοτόκε, χαράν εμήνυσε πάση τη οικουμένη. Εκ σου γαρ ανέτειλε ο ήλιος της Δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών»

Ιερός Αυγουστίνος:
 
«Είναι μεγάλο μυστήριο το ότι, ενώ από γυναίκα κάναμε μοίρα μας το θάνατο, από γυναίκα γεννήθηκε για μας η ζωή».

Άγιος Ιερώνυμος:
 
«Δια της Εύας ο θάνατος, δια της Μαρίας η ζωή».

Τροπάριο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου:
 
«Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής»

Κοντάκιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου:

«Τάφος και νέκρωσις ουκ εκράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν ο μήτραν οικήσας αειπάρθενον»

Πηγή: exprotestant.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες