Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Επιστολη Γκράμπε, μία ἐπιβεβαίωσις ὅτι δέν ἔγινε καμμία ἀναχειροτόνησις.

Μετάφρασις:

Σύνοδος Ἐπισκόπων τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἐκτός Ρωσίας  

75 East 93 rd Street, 

New York, 

N.Y. 10028. 

LELIGH 4 1601

Πρωθιερεύς Γεῶργιος Γκράμπε

[...] 25 Ὀκτωβρίου/7 Νοεμβρίου, 1973. Ἀγαπητέ κ. Shallcross, Ἡ ἐπιστολή σας τῆς  11 Ὀκτωμβρίου τοῦ 1973 παρελήφθη.

Οἱ Ἐπίσκοποι Κάλλιστος καὶ Ἐπιφάνιος δέν ἐχειροτονήθηκαν ὑπὸ τῆς  ἡμῶν Συνόδου. Ἕγιναν ἀποδεκτοί εἰς τὴν κοινωνία ὠς Ἐπίσκοποι με μόνο  ἐπίθεσιν τῶν χειρῶν ἐπ αὐτῶν ἐνῷ ἐφοροῦσαν ἤδη τὰ ἀρχιερατικὰ ἄμφια, σύμφωνα με τὸν 8ον κανόνα τῆς Πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

Αὐτὸ ἔγινε διὰ νὰ διορθώσῃ πέραν πασῶν ἀμφιβολιῶν τὴν παρατυπία που προκαλείται ἐκ τῆς ἰδρύσεως τῆς Ἱεραρχίας τους διὰ τῆς χειροτονίας τοῦ πρώτου ὑφ ἑνός Ἐπισκόπου.

Με φιλικούς χαιρετισμούς.

(Ιδιόχειρος Υπογραφή)

Πρωθιερεύς Γεῶργιος Γκράμπε.

(Σχόλιο Εγκολπίου: Πολλοί Φλωριναίοι ''ΓΟΧ'' διαδίδουν παλαιές φήμες και μάλιστα ανακριβείς, πως οι Ματθαιϊκοί Επίσκοποι Κάλλιστος και Επιφάνιος, αναχειροτονήθηκαν, ή οτι έλαβαν χειροθεσία ως επί σχισματικών από τους Ρώσσους Επισκόπους της Διασποράς. Η επιστολή του Πρωθιερέως Γεωργίου και κατόπιν Επισκόπου των Ρώσσων της Διασποράς, Γρηγορίου Γκράμπε, τους διαψεύδει απολύτως για άλλη μία φορά. Για την ύπαρξη και προέλευση των σχισματοαιρετικών Φλωριναίων ''ΓΟΧ'' στον Ελλαδικό χώρο μελετήστε κάνωντας κλίκ εδώ, εδώ και εδώ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες