Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Δηλώσεις έγγραφες Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου εν έτει 1994.

https://3.bp.blogspot.com/-USSH-vdTofQ/Uy9T2vHVDJI/AAAAAAAA_zc/VA5QgnSGROY/s1600/goc_1_630_420.jpg

 Συλλείτουργο με προεξάρχοντες στο κέντρο του φέροντες Μίτρα, τον Αρχιεπίσκοπο Καλλίνικο δεξιά όπως κοιτάτε και δίπλα του τον Μητροπολίτη Αγαθάγγελο, αριστερά.
 
[...] ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ Χάρις τῶν Μυστηρίων, κατοικεῖ ἐπίσης εἰς τοὺς Καθολικούς, Μονοφυσῖτες, καὶ ἐν μέρει, στοὺς Παλαιοπίστους καὶ εἰς τοὺς Προτεστάντες ποὺ δὲν ἔχουν παραβιάσει τὸν τύπον κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν μυστηρίων (βάπτισμα). Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν ξαναβαπτίζει ἐκείνους ποὺ προέρχονται ἀπὸ αὐτες τὶς αἰρέσεις, ἀλλὰ τοὺς ἀποδέχεται μέσω τῆς μετανοίας. Καθολικοὶ καὶ Μονοφυσῖτες δὲν μυρώνονται διὰ δευτέραν φοράν. Τὸ Μυστήριον τοῦ Γάμου εἶναι ἐπίσης ἀποδεκτόν. Στὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας, ὑπάρχουν ἔξι Μυστήρια ποὺ ἔχουν διασωθεῖ καὶ ἀναγνωρίζονται ὡς ἔγκυρα, τὸ βάπτισμα, τὸ χρῖσμα, ἡ ἱεροσύνη, ὁ γάμος, το εχέλαιο, ἡ μετάνοια. "(Μητροπολίτης 'Αγαθάγγελος Pashkovsky, Περιοδικόν Vestnik Γ.Ο.Χ, 'Αριθμός 2, 1994, σελίς. 30).

ROCOR(A) ''…the Grace of the Holy Spirit, the Grace of the Sacraments, resides also with the Catholics, Monophysites, and in part, with Old Believers and Protestants who have not violated the formula in performing the sacraments(baptism). The Orthodox Church does not re-baptize those who come from these heresies, but receives them through repentance. Catholics and Monophysites are not chrismated a second time. The Sacrament of Marriage is also accepted. In the Moscow Patriarchate, there are six Sacraments which have been preserved and are recognized as valid –baptism, chrismation, the priesthood, marriage, unction, repentance'' (Bishop Aganfangel Pashkovsky, Vestnik TOC, No. 2, 1994, pg. 30).

Πηγή: theoldcalendarist.blogspot.ca

(Σχόλιο Εγκολπίου: Υπάρχει έγγραφο του Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου που να αναιρεί την δήλωση αυτή του 1994; Κάποιοι λένε οτι δεν χαρήκαμε με την ένωση μεταξύ της παρατάξεως του Αρχ/που Καλλινίκου και των Ενισταμένων του Μητροπολίτου Κυπριανού του Β', και γι' αυτό τον λόγο φωνασκούμε άδικα και δημιουργούμε ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Εμείς ως συντάκτες και διαχειριστές του παρόντος ιστολογίου χαρήκαμε διότι αρχίζει επιτέλους να διαλύεται η μελάνη της παραπλανητικής διάσπασης.

Είναι ωστόσο άδικο να ρωτάμε αν έχει υπογράψει έγγραφο ο Μητροπολίτης Αγαθάγγελος που να ανακαλεί όσα βλάσφημα λέει το 1994 στο περιοδικό αυτό; Γιατί κάποιοι, αδαείς μάλλον, δεν πιστεύουμε οτι έχουν πέσει τόσο χαμηλά ώστε να παραποιούν συνειδητά την εκκλησιαστική ιστορία, λένε ότι η δήλωση του Μητ/του Αγ/λου ήταν και θέση του Πατριαρχείου της Κων/λεως ως τον 18ο αιώνα... Πράγμα αναληθές και ανακριβές ιστορικώς, διότι το Πατριαρχείο Κων/λεως ουδέποτε είπε ή έγραψε τοιαύτα βλάσφημα, πως η παπική και η προτεσταντική εκκλησία έχουν Αγιοπνευματική Χάρη... Δεχόταν άνευ βαπτίσματος τους παπικούς, όχι όμως αναγνωρίζοντας το παπικό ράντισμα, αλλά κατ' οικονομίαν για να διευκολύνει την είσοδο στην Εκκλησία, των αιρετικών και αυτό κατά περίπτωση και όχι ως γενικευμένη ποιμαντική μέριμνα.

Επειδή λοιπόν το κείμενο αυτό που δημοσίευσε το ιστολόγιο ''παλαιοημερολογίτης'' είναι αληθές, και η σύνοδος των ''ΓΟΧ'' του Αρχ/που Καλλινίκου έχει πια στους κόλπους της αυτόν τον Επίσκοπο, ο οποίος ήταν από παλαιότερα ενωμένος με την σύνοδο των Ενισταμένων του Μητροπολίτου Κυπριανού, δεν πρέπει να υπάρξει μία απόδειξη χειροπιαστή για τόσο σοβαρό θέμα;

Από προφορικές βεβαιώσεις έχουμε ακούσει πολλά για εξίσου πολλά ζητήματα. Σε κάποιους αρκούν, σε 'μας όχι.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες