Η ψυχή που μελετά ακατάπαυστα κάθε ημέρα το λόγο του Κυρίου, συνηθίζει και στον ύπνο να προσκολάται σε αυτά τα νοήματα.

(Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτείχιση Ιερού Ναού από το εκκλησιαστικό σωματείο ''Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος''.

Η Ομολογιακή Αποτείχιση του ιστορικού Ιερού Ναού των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων εις την Παιανία της Αττικής, από την λεγομένη "Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος" του "Αρχιεπισκόπου" κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ.


Στις 07/09/2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων εν Παιανία Αττικής, λαμβάνωντας μία ιστορική απόφαση για την συνέχιση του Ομολογιακού Αγώνα των Ορθοδόξων Χριστιανών της Ελλάδας, απεφάσισαν να ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΝ από την λεγομένη "Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος" την προεδρευομένη υπό του "Αρχ/που" κ. Καλλινίκου Σαραντόπολου, δια λόγους (όπως οι ίδιοι αναφέρουν στο σχετικό έγγραφο) ευσεβείας, Ορθοδόξου Πίστεως, Ομολογίας και ηθικής.

Αυτή καθ' εαυτή η απόφαση της Αποτειχίσεως από την "Ιερά Σύνοδο" των λεγομένων "ΓΟΧ", του Ιερού Ναού των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Παιανίας, λόγω της ιστορικότητας του εν λόγω Ιερού Ναού, αποτελεί σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες την συμβολική απαρχή νέων και σημαντικών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο των Παραδοσιακών και Ζηλωτών Ορθοδόξων πιστών που ακολουθούν το Παλαιό Ημερολόγιο στην Ελλάδα και αλλαχού.

Το έγγραφο της Αποτειχίσεως:


Πηγή: christianpulpit.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες