Η απληστία τυραννεί, η πλεονεξία καταδυναστεύει, το ψέμα υπερηφανεύεται, η εμπιστοσύνη προς τους άλλους χάθηκε, η αλήθεια εγκατέλειψε την γη.

(Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.)Τούτον Δανιήλ υιόν ανθρώπου λέγει είναι, ερχόμενον πρός τον Πατέρα, και πάσαν την κρίσιν και την τιμήν παρ'εκείνου υποδεχόμενον

(Αποστολικαί Διαταγαί, Ε΄, ΧΧ 10, ΒΕΠ 2,92)
Αγία τριάδα


Εθεώρουν έως ότου θρόνοι ετέθησαν και παλαιός ημερών εκάθητο, και το ένδυμα αυτού λευκόν ωσεί χιών, και η θρίξ της κεφαλής αυτού ωσεί έριον καθαρόν... εθεώρουν εν οράματι της νυκτός και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών εφθασε...

(Δανιήλ Ζ', 9 και 14)"Πιστεύοντες εις ένα Θεόν εν Τριάδι ανυμνούμενον, τας τιμίας Αυτού εικόνας ασπαζόμεθα."

(Πρακτικά εβδόμης Οικουμενικής συνόδου, Τόμος Β' σελ. 883)

Κυριακή, 13 Ιουλίου 2014

'Ηταν κατά Θεόν η ένωση;

Το παρακάτω βίντεο είναι από την εορτή του Ναού του Τιμίου Προδρόμου Βόλου. Εκτιμούμε τα πρόσωπα που βλέπετε στο βίντεο, άλλωστε έχουμε γνωρίσει κάποιους και προσωπικώς. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται ανεξαρτήτως της συμπαθείας και εκτιμήσεως που έχουμε σε πρόσωπα.

Ο Επίσκοπος στην ομιλία του αναφέρεται σε μία ένωση κατά Θεόν, την ένωση δηλαδή της συνόδου των οικουμενιστών ''ΓΟΧ'' του Αρχ/που Καλλινίκου και της συνόδου των οικουμενιστών Ενισταμένων του Μητροπολίτου Κυπριανού. Αναφέρουμε ονόματα διότι υπάρχουν και άλλες σύνοδοι με τον τίτλο ΓΟΧ, οπότε πρέπει να ξέρει ο αναγνώστης ποιά από όλες τις συνόδους ΓΟΧ ενώθηκε με τους Ενιστάμενους. (Τους ονομάζουμε οικουμενιστές διότι οι ίδιοι λένε πως οι νεοημερολογίτες είναι μέλη μίας εκκλησίας που συμμετέχει στον οικουμενισμό, αλλά οι ίδιοι πάλι τους δέχονται σε μεικτούς γάμους, τους μεταδίδουν την θλέια κοινωνία και τους εξυπηρετούν μυστηριακώς χωρίς πρόβλημα. Υπάρχουν βεβαίως και κληρικοί που δεν έχουν την γραμμή αυτή αλλά λίγοι.)

Ένωση κατά Θεόν σημαίνει να υπάρξει απάλειψη όσων αιρετικών φαινομένων υφίστανται στον εν λόγω χώρο και λύση όσων αντικανονικών και παράνομων ενεργειών έχουν γίνει από την έναρξη της παρουσίας των οικουμενιστών ''ΓΟΧ'' εν έτει 1960 στην Πατρίδα μας, με την έλευση του πρώτου τους εμφανιζομένου ως Επισκόπου, του Ταλαντίου Ακακίου Παππά, ο οποίος ήρθε εκ των Η.Π.Α. σαν Επίσκοπος με Εγκόλπιο, αλλά χωρίς το πιστοποιητικό χειροτονίας του, το χαρτί εκείνο το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για να αποδείξει κάποιος ότι χειροτονήθηκε όντως Επίσκοπος και δεν φόρεσε μόνος τη Μίτρα και το Εγκόλπιο. 

Το ''Πιστοποιητικό Χειροτονίας'' φέρει την υπογραφή του Επισκόπου που τελεί την χειροτονία, την ημερομηνία, τον Ιερό Ναό που έγινε η χειροτονία, αριθμό πρωτοκόλλου, ο αριθμός αυτός αποδεικνύει ότι η χειροτονία ήταν εν γνώση της Συνόδου και μετά από απόφαση της συνετάχθη το απαραίτητο χαρτί το οποίο φέρει τις υπογραφές των χειροτονούντων Επισκόπων και τον αριθμό που φέρει την σειρά πρωτοκόλλου εν ολομελεία της Συνόδου που αποφάσισε την χειροτονία. Τέτοιο χαρτί δεν έχει παρουσιάσει καμία σύνοδος που επικαλείται ως αρχή της αποστολικής της διαδοχής, τον Επίσκοπο Ταλαντίου Ακάκιο. Όσοι υποστηρίζουν ότι ''αυτά είναι λεπτομέρειες'', τότε γιατί μεταξύ τους οι σύνοδοι των ΓΟΧ όταν ένας ιερέας φεύγει από την μία ομάδα και πάει σε άλλη εξετάζουν αυτές τις λεπτομέρειες και η κάθε ομάδα που δέχεται την αίτηση ενός ιερέως του ζητά και τα πιστοποιητικά χειροτονίας του της άλλης ομάδας ώστε να δει αν όντως αυτός που έχουν μπροστά τους είναι Διάκονος ή Ιερέας; Εκεί δεν είναι λεπτομέρειες;

Πώς γράφουν στο κείμενο τους, οι ενωμένες δύο σύνοδοι, με τίτλο, Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ Αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικὰ, στο κεφάλαιο Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στη παράγραφο 6, ''Ἡ δογματικῶς ἀναγκαία Ἐπισκοπικὴ Δομή, γιὰ τὴν συγκρότηση καὶ συνέχεια τῶν κατὰ τόπους Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐξασφαλίσθηκε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, εἴτε μὲ τὴν προσχώρηση ἀπὸ τὴν Καινοτομία Ἀρχιερέων σὲ Αὐτές, κατόπιν βεβαίως Ὀρθόδοξης Ὁμολογίας, εἴτε μὲ τὴν χειροτονία Ἐπισκόπων ἀπὸ Γνήσια Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ στὴν Διασπορά, ἡ ὁποία εἶχε ἀναμφισβήτητη Ἀποστολικὴ Διαδοχή· ἑπομένως, ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ καὶ ἡ Κανονικότητα τῆς Γνησίας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἀποδεδειγμένη καὶ βεβαιωμένη, ἀπρόσβλητη καὶ ἀναντίρρητη, καὶ ἔχει ἐπικυρωθεῖ μὲ θεῖα σημεῖα.'';;; Όσα γράφουν για τους Επισκόπους που επέστρεψαν το 1935 κατόπιν Ορθοδόξου Ομολογίας είναι ορθά, αλλά όσα γράφουν για την Ρώσσικη Διασπορά που δήθεν τους μετέδωσε αναμφισβήτητη Αποστολική διαδοχή και πως ''ἡ Κανονικότητα τῆς Γνησίας Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἀποδεδειγμένη καὶ βεβαιωμένη, ἀπρόσβλητη καὶ ἀναντίρρητη'', έχουμε αποδείξεις ότι δεν είναι καθόλου έτσι και μάλιστα όσα έχουμε δημοσιεύσει δεν έχει τολμήσει ουδείς να διαψεύσει, γιατί βασίζονται σε έγγραφα, φωτογραφίες, επιστολές και έν γένει ιστορικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι Αποστολική διαδοχή δεν λαμβάνει κάποιος από τον νεοημερολογίτη Αρχ/πο Γαλλίας Θεόφιλο Ιονέσκου, αν υποστηρίζει συγχρόνως ότι οι νεοημερολογίτες έχουν άκυρα μυστήρια όπως έλεγε τότε το 1960, όλη η παλαιοημερολογίτικη κοινότητα, είτε Φλωριναίων είτε Ματθαιϊκών...  

Άν ομολογεί κάποιος τα μυστήρια των νεοημ/τικών εκκλησιών άκυρα και όσων κοινωνούν με αυτές, όπως έλεγαν τότε οι Φλωριναίοι Ρασοφόροι, τότε πώς έλαβαν έγκυρη χειροτονία; Αν πάλι γράφουν στο κείμενό τους ότι έλαβαν Αποστολική διαδοχή από τη Διασπορά, που κοινωνούσε με τις Εκκλησίες που συμμετείχαν στον οικουμενισμό, τότε αυτοαναιρούνται σε σχέση με όσα γράφουν στο υπόλοιπο κείμενό τους και αναγνωρίζουν ουσιαστικά κανονικότητα στους οικουμενιστές τους οποίους κατά τα άλλα ονομάζουν αιρετικούς. Αν κάνουμε λάθος να μας διορθώσουν, αν και ποτέ δεν απάντησαν σε όσα γράφουμε. Εμείς είμαστε ανοικτοί σε έναν σοβαρό διάλογο, δεν σιωπούμε.

Αν όντως μπορούν να αποδείξουν ότι έγινε Επίσκοπος από δύο Επισκόπους ο Αρχ/της Ακάκιος, τότε μπορούν να μιλούν για Αποστολική διαδοχή και πάλι υπό προϋποθέσεις, αν όμως δεν μπορούν να αποδείξουν οι διάδοχοι Επίσκοποι του Ταλαντίου Ακακίου ότι όντως έγινε Επίσκοπος από δύο ή ενάν ή κανέναν, τότε ο καθένας μπορεί να υποθέσει λογικώς ότι δεν έγινε Επίσκοπος κανονικώς και επαγωγικά οι χειροτονίες όλων των οικουμενιστών ''ΓΟΧ'' είναι αντικανονικές και άκυρες ως γενόμενες υφ' ενός Επισκόπου το 1962, του Αρχ/που Λεοντίου Χιλής και κρυφίως υπό της συνόδου στην οποίαν υπαγόταν ο Χιλής Λεόντιος ή αν τελικώς δεν έγινε Επίσκοπος ο Ταλαντίου Ακάκιος τότε όλες οι χειροτονίες του 1962 είναι υφ' ενός και τότε είναι στην ίδια κατάσταση που κατηγορούν τους Ματθαιϊκούς όπτι είναι. 

Σύμφωνα με το Ιεροκανονικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο οι κρυφίως γενόμενες χειροτονίες είναι ως μή γενόμενες, εκτός υφισταμένης εμπερίστατης κατάστασης όπως ο διωγμός, βλέπε Κομμουνιστική Ρωσσία ή πόλεμος. Αν ο Ταλαντίου δεν έγινε ποτέ Επίσκοπος τότε όλοι οι ΓΟΧ είναι υφ' ενός και δεν έχουν οι Φλωριναίοι δικαίωμα να μιλούν για τις χειροτονίες του 1948. Το λέμε αυτό διότι ο Ταλαντίου Ακάκιος δεν φαίνεται σε καμία φωτογραφία από τις χειροτονίες του 1962. Θα ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον Επίσκοπο Ακάκιο να αποδείξει ότι είναι όντως Επίσκοπος και να ηρεμήσει τα πνεύματα όσων δικαίως είχαν σκανδαλιστεί με την άνευ αποδείξεων εμφάνιση του σαν Επισκόπου, αν έβγαινε μία έστω φωτογραφία με τον Αρχ/πο Χιλής Λεόντιο όταν χειροτονούσε τον Αρχ/τη Αυξέντιο. Γιατί στην φωτογραφία φαίνεται μόνο ο Χιλής; Ας συνεχίσουμε...

Αντί να δείξουν ταπείνωση οι τότε ηγέτες Φλωριναίοι Αρχιμανδρίτες και ευαγγελικό ήθος ώστε να απευθυνθούν στην Εκκλησία Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος με Αρχιεπίσκοπο Αθηνών τον από Τήνου Αγαθάγγελο, προτίμησαν να λάβουν (αν έλαβαν) άκυρη χειροτονία στην Αμερική, από Επίσκοπο νεοημερολογίτη όπως οι ίδιοι ομολογούν για τον Αρχ/πο Γαλλίας Θεόφιλο, κρυφή αφού η Ιεραρχία της Συνόδου των Ρώσων της Διασποράς είχε αρνηθεί στον Αρχ/τη Ακάκιο να τον χειροτονήσει Επίσκοπο, και να επιστρέψουν εν Ελλάδι με Εγκόλπιο Επισκόπου κι ας ήταν από χέρια που ενέργησαν παρανόμως και κρυφίως της συνόδου τους. Αυτό το ονομάζουν οι σημερινοί Φλωριναίοι συγγραφείς του κειμένου κανονικότητα Γνησίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, και μάλιστα αποδεδειγμένη, βεβαιωμένη, απρόσβλητη και αναντίρρητη... Θα χρειάζονταν τόσες λέξεις για κάτι, αν ήταν όντως έτσι;

Ο έτερος Επίσκοπος που υποστηρίζουν οι Φλωριναίοι ''ΓΟΧ'' πως έλαβε μέρος στη χειροτονία του Αρχ/του Ακακίου το 1960 ήταν όπως προείπαμε ο παλαιονεοημερολογίτης Αρχιεπίσκοπος Γαλλίας Θεόφιλος Ιονέσκου, Ρουμάνος. Δεν έχουν πρόβλημα να λένε οι Φλωριναίοι ότι οι νεοημερολογίτες Ιερείς και Επίσκοποι είναι σχισματικοί και δεν έχουν έγκυρα μυστήρια, και ταυτόγχρόνως να λένε ότι έλαβαν έγκυρη χειροτονία από Επίσκοπο, τον Θεόφιλο Γαλλίας που στην δικαιοδοσία του υπήρχαν και παλαιοημερολογίτικες ενορίες και νεοημερολογίτικες. Αυτός λένε ότι τους έδωσε κανονικότατη και έγκυρη Αποστολική διαδοχή κι ας λειτουργούσε με το νέο στις ενορίες του... Αντιφατικό τουλάχιστον αλλά ουδείς μας έχει απαντήσει ποτέ. Π Ο Τ Ε !

Ουδεμία σχέση και σύγκριση μπορεί να υπάρξει με την χειροτονία του Αγίου Ματθαίου του Ομολογητού, ο οποίος το 1948 έκανε μία χειροτονία μόνος του, αλλά με την σύμφωνη γνώμη του ποιμνίου του και των Πρεσβυτέρων του.

Στην περίπτωση της υφ' ενός χειροτονίας το 1948 υπήρξε απόλυτη διαφάνεια. Στην περίπτωση της χειροτονίας του Ταλαντίου Ακακίου Παππά το 1960, υπήρξε Σιμωνία σύμφωνα με δημοσίευμα του Ορθοδόξου Τύπου της 6ης Ιουλίου 1984. Χειροτονία γενόμενη επί πληρωμή του χειροτονήσαντος είναι άκυρη. Οπότε αν ισχύει το δημοσίευμα της εφημερίδος ''Ορθόδοξος Τύπος'' η χειροτονία είναι ''κανονική'' και όχι κανονική. Υπήρξε κρυφή συνεννόηση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της υπόλοιπης Συνόδου, στην οποίαν ζήτησαν αρχικώς οι οικουμενιστές ''ΓΟΧ'', να τους χειροτονήσουν Επίσκοπο τον Αρχιμανδρίτη Ακάκιο Παππά. Η σύνοδος τους απέπεμψε και τους πρότεινε να πάνε πίσω στην Ελλάδα και να χειροτονηθούν εκεί. Αλλά τελικώς κατάφεραν να δεχτεί ο Αρχ/πος Σικάγου Σεραφείμ να τελέσει την χειροτονία. Για διεξοδική μελέτη του θέματος με ιστορικές αποδείξεις κάνετε κλίκ εδώ και εδώ.

Χαρτί που να αποδεικνύει ότι ο Αρχ/της Ακάκιος όντως χειροτονήθηκε Επίσκοπος Ταλαντίου, ως σήμερα δεν έχει εμφανιστεί από καμία σύνοδο που προέκυψε από τα σχίσματα στο χώρο των οπαδών του π. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, εξ ού και η ονομασία Φλωριναίοι. Βεβαίως κάποιοι εμφανίζουν διάφορα χαρτιά τα οποία παρουσιάζουν ως επίσημα έγγραφα αλλά η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική, αν παρατηρήσει εκείνος που ξέρει τις υπογραφές και τους αριθμούς πρωτοκόλλων. Για μελέτη με ιστορικές αποδείξεις κάνετε κλίκ εδώ. Επιπλέον στο βίντεο εμφανίζεται και ο αξιόλογος Αρχιμαδρίτης και λίαν δραστήριος, ο οποίος όμως είναι εκείνος που σε άλλο βίντεο λέει ευθέως ότι μεταδίδει την Θεία Κοινωνία σε νεοημερολογίτες. Άρα κοινωνεί με τον οικουμενισμό σύμφωνα με Εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου τους Χρυσοστόμου Κιούση. Για να δείτε το βίντεο κάνετε κλίκ εδώ

Ο γράφων γνωρίζει όχι μόνο Πρεσβυτέρους, εγγάμους και αγάμους, που κοινωνούν με τον οικουμενισμό μέσω της μετάδοσης Μυστηρίων σε νεοημερολογίτες αλλά και Μητροπολίτες οι οποίοι όχι μόνο κοινωνούν αλλά και τελούν γάμους μεικτούς, όσο για το ευχέλαιο αυτό θεωρείται δεδομένο. Άλλωστε και ο Επίσκοπος του βίντεο ως Ιερομόναχος κοινωνούσε νεοημερολογίτες αφού η εκκλησιολογία του Μητροπολίτου Κυπριανού του Α' και Προέδρου της συνόδου Ενισταμένων, υποστήριζε πως ένας νεοημερολογίτης μπορεί να κοινωνήσει στην υπ' αυτού δικαιοδοσία εφόσον είχε εξομολογηθεί και κριθεί άξιος, είτε από τον νεοημερολογίτη πνευματικό του είτε από κάποιον του παλαιού ανεξαρτήτως συνόδου. Τότε γιατί ο ίδιος δημιούργησε δική του σύνοδο αφού κοινωνούσε και νεοημερολογίτες και παλαιοημερολογίτες αναγνωρίζοντας ουσιαστικώς Εκκλησιαστική υπόσταση σε όλους  και μάλιστα έγκυρη;

Ακόμα δεν θεωρούσε το Μύρωμα απαραίτητο για να γίνει κάποιος Ορθόδοξος αφού οι Ενιστάμενοι ομολογούσαν τα μυστήρια του νέου ημερολογίου έγκυρα, άρα απαγορευόταν κατ' αυτούς να Μυρωθεί κάποιος δεύτερη φορά. Οπότε έχουμε το δεδομένο ότι στο χώρο των Φλωριναίων ''ΓΟΧ'' υπάρχει άμεση και όχι έμμεση κοινωνία με τον οικουμενισμό, αφού οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι οι νεοημερολγίτες είναι μέλη εκκλησιών που είναι οικουμενιστικές. Πότε στη εκκλησιαστική ιστορία είχαμε μετάδοση Θείας Κοινωνίας σε καθ' ομολογίαν της Εκκλησίας σχισματικούς ή αιρετικούς; Ουδέποτε.

Η εγκύκλιος των οικουμενιστών Φλωριναίων ''ΓΟΧ'' του 1966, απαγορεύει ''την μύησιν εις τα θεία μυστήρια των μη περί την πίστην ορθοδοξούντων'', για δε τους ρασοφόρους που κοινωνούν τους σχισματικούς, γράφει προς το τέλος, ''δίδουσιν ισχυράν λαβήν κατηγορίας εναντίον της όλης ιδεολογίας του ιερού ημών αγώνος, ότι ούτος έχει κίνητρα μάλλον υλικά και ουχί ως εν Κυρίω καυχάται, πνευματικά.'' Έπονται οι υπογραφές των Επισκόπων, Αυξεντίου Αρχιεπισκόπου, Χρυσοστόμου Μαγνησίας, Ακακίου Διαυλείας και Γεροντίου Σαλαμίνος. Η εγκύκλιος αυτή εξεδόθη προκειμένου να συνετίσει ιερείς που εξυπηρετούσαν νεοημερολογίτες. Σημειώστε δε πως ο αναφερόμενος στο βίντεο, Μητροπολίτης Μαγνησίας Χρυσόστομος Νασλίμης, πνευματικός της Ιεράς Μονής Υπαπαντής Του Χριστού, Χορτοκοπίου Καβάλας, όπως λένε πολλοί του συγκεκριμένου χώρου, ήταν σφόδρα κατά της Αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου και είχε σχέσεις με τη βλάσφημη αγιομάχο Μοναχή Μαγδαληνή της Ιεράς Μονής Αναλήψεως Κοζάνης.

Το 1950 ο π. Φλωρίνης Χρυσόστομος, ο Κυκλάδων Γερμανός, ο Χριστιανουπόλεως Χριστοφόρος και ο Διαυλείας Πολύκαρπος είχαν εκδώσει την γνωστή ''εγκύκλιο του '50'' για την οποίαν είναι λίαν υπερήφανοι κάποιοι Φλωριναίοι λόγω της Ομολογίας της, επειδή γράφει ότι, ''περί των βαπτισθέντων υπό των καινοτόμων να μυρώνωνται δια Αγίου Μύρου Ορθοδόξου προελεύσεως''. Επιπλέον γράφει ότι ''ουδένα νεοημερολογίτην δέον να δεχθήτε εις τους κόλπους της καθ' ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας και κατά συνέπειαν να εξυπηρετείτε τούτον άνευ προηγουμένης ομολογίας, δι' ής να καταδικάζει την καινοτομίαν των νεοημερολογιτών και να κηρύσση την εκκλησίαν τούτων σχισματικήν.'' 

Αν λοιπόν από το 1950 που απαγορεύει η εγκύκλιος να εξυπηρετούν νεοημερολογίτες, ως το 1966 δεν είχε λυθεί το πρόβλημα της κοινωνίας με τον νεοημερολογιτισμό στους κόλπους των Φλωριναίων ''ΓΟΧ'', φταίνε οι Ματθαιϊκοί που δεν τους έπαιρναν σοβαρά και απέφευγαν οποιαδήποτε επαφή με εκείνους που άλλα έγραφαν δημοσίως και άλλα έκαναν στις ενορίες τους;

Εκδώθηκε από τους Φλωριναίους Επισκόπους άλλη εγκύκλιος πάλι για το θέμα αυτό το έτος 1974, η γνωστή και ως ''ΟΥΤΩ ΦΡΟΝΟΥΜΕΝ ΟΥΤΩ ΛΑΛΟΥΜΕΝ'',  επί Αρχ/που Αυξεντίου και αυτή. Καταλήγει η εγκύκλιος γράφοντας, ''Συνεπεία των ανωτέρω εντελλόμεθα, όπως του λοιπού παύσητε την τυχούσαν μέχρι σήμερον μυστηριακήν εξυπηρέτησην των εκ της νεοημερολογίτικης Εκκλησίας προσερχομένων, άνευ της προμνησθείσης διαδικασίας συνωδά προς τους Αγίους και Ιερούς Κανόνας, καθ' όσον εναντία περιπτώσει θέλουν επιβληθή κατά των παραβατών αι υπό των Ιερών Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις. Ουδένας ποτέ ιερεύς καθαιρέθηκε ή τέθηκε σε αργία, από όσα γνωρίζουμε, για εξυπηρέτηση νεοημερολογιτών. Σημειώστε δε πως ο τότε έξαρχος Αμερικής και Μητροπολίτης Αστορίας Πέτρος επειδή δεν θεωρούσε την νεοημερολογίτικη εκκλησία σχισματική δεν υπέγραψε την εν λόγω εγκύκλιο. Κατηγορούσαν τους Ματθαιϊκούς για ακραίους αλλά στις εγκυκλίους τους και οι Φλωριναίοι τα ίδια υποστήριζαν. Γιατί δεν ήθελαν ποτέ να ενωθούν λοιπόν;

Εκδώθηκε ξανά εγκύκλιος το έτος 1995 όχι μόνο για την ανεπίτρεπτη καθ' ομολογίαν τους, κοινωνία με τους νεοημερολογίτες αλλά και με τους, κατά την άποψη της εγκυκλίου, καθηρημένους για οικουμενισμό, ''Ενιστάμενους του Μοναχού Κυπριανού Κουτσούμπα'' όπως τον αναφέρει η εγκύκλιος, με τους Αυξεντιανούς που τους ηγέτες της ομάδος, λόγω της χειροτονίας ''διαβεβοημένου προσώπου'', όπως γράφει, τους καθήρεσε, αλλά και με τους, κατά την εγκύκλιο πάντα, πραξικοπηματίες της 5ης Ιουλίου του 1995 που τους καθήρεσε για το σχίσμα τους. Για όλους αυτούς η εγκύκλιος γράφει ότι δεν είναι πραγματικά Ορθόδοξοι, ''κανείς τους δεν είναι γνήσιος Ορθόδοξος!'' Παρά ταύτα η σύνοδος που υπέγραψε αυτήν την εγκύκλιο τότε, ενώθηκε πρό ολίγων μηνών... με τους ''Ενισταμένους του Μοναχού Κυπριανού Κουτσούμπα''. Στους υπογράφοντες την εγκύκλιο που κατονομάζει ως οικουμενιστές τους Ενιστάμενους, είναι και ο τότε Μητροπολίτης Αχαϊας Καλλίνικος, ο οποίος ως Αρχιεπίσκοπος τώρα ενώθηκε με τους καθηρημένους, τότε, για οικουμενισμό Ενιστάμενους.

Εκδώθηκε πάλι εγκύκλιος για το θέμα της κοινωνίας με τον οικουμενισμό μέσω των μυστηρίων, το έτος 2002 από τον τότε Αρχ/πο των Φλωριναίων Χρυσόστομο Κιούση. Αλλά ποτέ δεν έγινε τίποτα από όσα γράφουν όλες αυτές οι εγκύκλιοι... Απόδειξη πρώτη, δεν θα χρειαζόταν κάθε τόσα χρόνια να ασχολούνται συνεχώς με αυτό το θέμα αν το είχαν λύσει, απόδειξη δεύτερη, το βίντεο στο οποίο μιλά ο αξιοσέβαστος πάτερ. Απόδειξη τρίτη, ως περιοδεύων ο γράφων στις μεγάλες συνόδους των Φλωριναίων, γνωρίζει πολύ καλά και από πολύ κοντά πως ανάδοχοι σε βαπτίσεις γίνονται και νεοημερολογίτες, μεικτοί γάμοι σημειώνονται, το ευχέλαιο δίδεται ανεξετάστως στον οποιονδήποτε είτε είναι εξομολογημένος είτε όχι, είτε είναι νεοημ/γίτης είτε παλ/γίτης, κουμπάροι νεοημερολογίτες σε γάμους γίνονται δεκτοί, ακόμα και ψάλτες γίνονται δεκτοί είτε είναι μυρωμένοι είτε όχι, είτε είναι της μίας συνόδου είτε άλλης κι ας θεωρεί η κάθε σύνοδος ότι αυτή είναι η Εκκλησία των ΓΟΧ Ελλάδος και οι άλλες σχισματικές ομάδες.

Υπήρξε περίπτωση σε ενορία Φλωριναίων όπου από τους τρείς ψάλτες, ο ένας ήταν μέλος μίας συνόδου, ο δεύτερος ήταν μέλος διαφορετικής συνόδου, και ο τρίτος έψελνε στις διακοπές που πήγαινε και στην ενορία του χωριού του με το νέο, έπαιρνε αντίδωρο από τον νεοημερολογίτη Ιερέα κλπ... Αυτά τα φαινόμενα δεν υφίστανται στο χώρο των αποκαλουμένων Ματθαιϊκών. Φροντίζουν οι πνευματικοί στην εξομολόγηση να ενημερώνουν και να ρωτούν για πιθανά σφάλματα. Τόσο απλό είναι να λείψουν τα φαινόμενα αυτά από μία εκκλησιαστική κοινότητα.

Ακόμα δεν συζητήθηκε σε αυτήν την κατά Θεόν ένωση που αναφέρεται στο βίντεο, αν τα μυστήρια των νεοημερολογιτών είναι έγκυρα ή άκυρα. Οι μεν του Αρχ/που Καλλίνικου τα ομολογούσαν άκυρα, οι δε του Μητροπολίτου Κυπριανού τα ομολογούσαν έγκυρα. Βέβαια στη σύνοδο του Αρχ/που Καλλινίκου υπάρχουν πολλοί Ιερείς και Ιερομόναχοι οι οποίοι δεν συμφωνούν με την άποψη της συνόδου τους, τώρα για ποιόν λόγο δεν ήταν στη σύνοδο του Μητροπολίτου Κυπριανού αλλά του Αρχ/που Χρυσοστόμου και εν συνεχεία του διαδόχου αυτού Αρχ/που Καλλινίκου είναι ένα ερώτημα καίριο για να τεθεί. Ο γράφων είχε διάλογο με αγιορείτες, 2 Ιερομονάχους και έναν Μοναχό, στην έρημο του Αγίου Όρους προ 3 μηνών, οι οποίοι ήταν χειροτονημένοι από την σύνοδο του Αρχ/που Καλλινίκου αλλά είχαν την άποψη των Ενισταμένων του Μητροπολίτου Κυπριανού!

Στο κοινό κείμενο που δημοσιεύτηκε το πραγματευόμενο την αίρεση του οικουμενισμού, αναφέρεται μία ομιχλώδης και αόριστη φράση η οποία περιέχει συνοπτικώς την ομολογία του π. Φλωρίνης Χρυσοστόμου και των γνησίων εκφραστών αυτής, των Ενισταμένων. Γράφουν λοιπόν στην παράγραφο 6 του κεφαλαίου Ἡ Ἐπιστροφὴ στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία, ''Εἰδικώτερα, γιὰ τὰ Μυστήρια τὰ ὁποῖα τελοῦνται στὶς λεγόμενες ἐπίσημες ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ἂν καὶ ἡ Γνησία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ἐπαναλαμβάνει σὲ κάθε περίπτωση τὸν ἐξωτερικὸ τύπο (τῶν μυστηρίων) σὲ ὅσους εἰσέρχονται μὲ πνεῦμα μετανοίας σὲ κοινωνία μὲ Αὐτήν, δὲν διαβεβαιώνει[42] γιὰ τὸ κῦρος αὐτῶν (τῶν μυστηρίων), οὔτε καὶ γιὰ τὴν σωτηριολογική τους ἀποτελεσματικότητα''. Αυτό το ''δεν διαβεβαιώνει'' είναι τόσο διφορούμενο για όσους γνωρίζουν καλά την εκκλησιαστική γλώσσα που λογικώς θα σκεφτεί, ''Γιατί δεν λένε ευθέως ότι τα μυστήρια των επισήμων εκκλησιών είναι άκυρα, αλλά λένε δεν διαβεβαιώνει;'' 

Γιατί πιστεύουμε ότι οι ''ΓΟΧ'' του Αρχ/που Καλλινίκου θυσίασαν την ως τώρα Ορθόδοξη Ομολογία τους με βάση τις εγκυκλίους που σας προαναφέραμε αν και ποτέ δεν εφαρμόστηκαν, και οι Ενιστάμενοι θυσίασαν την υπόσταση τους γενόμενοι μέλοι των ''ΓΟΧ'' και καταργώντας την σύνοδο που είχαν, αφού οι ίδιοι ομολογούν άλλωστε ότι δεν υφίσταται πια λόγος να υπάρχουν ως σύνοδος αφού ο Ωρωπού Κυπριανός Κουτσούμπας ο Α' δικαιώθηκε. Ποιός ήταν ο λόγος που είπε το 1984 ο Ωρωπού ότι έφυγε από τους ΓΟΧ και ίδρυσε την δική του σύνοδο; Μα το ότι οι ΓΟΧ δεν εξέφραζαν το φρόνημα του π. Φλωρίνης πως τα μυστήρια των νεοημερολογιτών είναι έγκυρα μέχρι κάποια σύνοδος να τους κρίνει ως αιρετικούς ή σχισματικούς... Γι' αυτόν και μόνο τον λόγο δεν αναφέρει το κείμενο ότι τα νεοημερολογίτικα μυστήρια είναι άκυρα, γιατί το φρόνημα των Ενισταμένων επικράτησε... Άλλωστε ποια άλλη εξήγηση μπορεί να δοθεί στο ότι οι Επίσκοποι του κεκοιμημένου πιά Μητροπολίτου Κυπριανού του Α' γράφουν στην ιστοσελίδα τους πως, ''η πράξη της αποτειχίσεως μας το 1984 από τους γνησίους ορθοδόξους αδελφούς μας πρέπει να αρθεί διότι δεν υφίσταντο πλέον οι λόγοι πίστεως και δικαιοσύνης οι οποίοι προκάλεσαν τότε αυτήν''; Αν οι λόγοι πίστεως που έκαναν τον Μητροπολίτη Κυπριανό να αποτειχιστεί από τους ΓΟΧ το 1984 δεν υφίστανται πλέον άρα οι ΓΟΧ του Αρχ/που Καλλινίκου δέχτηκαν το φρόνημα των Ενιστάμενων και με βάση αυτό ενώθηκαν.

Αυτή την εκκλησιαστική γλώσσα την αόριστη και θολή της παραγράφου 6 του κεφαλαίου ''Ἡ Ἐπιστροφὴ στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία'', την ερμηνεύουμε έτσι. Όποιος θέλει επισήμως μπορεί να μας αναιρέσει όσα λέμε. Όχι ο κάθε ερμηνευτής που θεωρεί εαυτόν δογματικό διδάσκαλο, αλλά επίσημα συνοδικά χείλη, με έγγραφη δήλωση με υπογραφή και αριθμό πρωτοκόλλου που να δηλώνει ότι ''αυτή η αόριστη αναφορά είναι λειψή'' και ''ορίστε ομολογούμε τα μυστήρια των νεοημερολογιτικών εκκλησιών και των κοινωνούντων μετ' αυτών άκυρα''. Αυτό και μόνο θα δεχτούμε.

Αν έχετε ζαλιστεί δεν έχετε καθόλου άδικο, αλλά πρέπει να δούμε την πραγματικότητα που κυριαρχεί στο χώρο των Φλωριναίων ''ΓΟΧ'' και να αποφασίσει ο καθένας, αν θέλει την σωτηρία της αθανάτου ψυχής του, αν θα έχει κοινωνία με οικουμενιστές παλαιοημερολογίτες ή θα ενταχθεί στην μόνη ασφαλή οδό, αυτήν της Εκκλησίας. Οι 13 ημέρες δεν είναι το ζητούμενο όταν κοινωνεί ο παλαιοημερολογίτης παπάς της ενορίας σου ή ο δεσπότης σου με τον νεοημερολογιτισμό μέσω των μυστηρίων ενώ θεωρούν ταυτόχρονα τον νεοημερολογιτισμό αίρεση ή σχίσμα, όταν κάποιοι δέχονται τον Άγιο Νεκτάριο κάποιοι άλλοι όχι, (για το θέμα του Αγίου Νεκταρίου στο χώρο των Φλωριναίων ''ΓΟΧ'' κάνετε κλίκ εδώ και εδώ), όταν κάποιοι δέχονται τις ιερές εικόνες της παράδοσης και κάποιοι όχι. Οι Ενιστάμενοι δεν δέχονταν την εικόνα του συνθρόνου της Αγίας Τριάδος και της Αναστάσεως εκ του τάφου, για το ζήτημα της εικονομαχίας κάνετε κλίκ εδώ. Η αναφορά στο διαδίκτυο ότι μετά την ένωση δέχονται όλες τις εικόνες είναι γενική, θολή, αόριστη. Οι δηλώσεις του Μητροπολίτου Αγαθαγγέλου, ο οποίος ήταν ενωμένος με την σύνοδο των Ενισταμένων και τώρα με την ενιαία σύνοδο που προέκυψε μετά την ένωση Ενισταμένων και ''ΓΟΧ'' Αρχ/που Καλλινίκου, σε περιοδικό την δεκαετία του '90, ότι οι Παπικοί και οι Μονοφυσίτες έχουν έγκυρα μυστήρια είναι αληθείς ή όχι; Για να δείτε το δημοσίευμα με τις δηλώσεις του κάνετε κλίκ εδώ

Πολλά τα θέματα τα οποία δεν έχουν λυθεί και δεν διαφαίνεται ουσιαστική διάθεση εκ μέρους των σχισματικών ''ΓΟΧ'' να τα θέσουν προς εξέτασην. Προσωπικώς ο γράφων όπως έχει ξαναπεί, είναι διατεθειμενος να καταθέσει την προσωπική του εμπειρία, κατά την 6ετή περιοδεία του στο χώρο των Φλωριναίων ''ΓΟΧ'', σε όποια σύνοδο επιθυμεί να ενημερωθεί, με σκοπό την επίλυση και εξάλειψη των αιρετικών φαινομένων των υφισταμένων στο πολυδιασπασμένο χώρο των οικουμενιστών του παλαιού ημερολογίου εν Ελλάδι, είτε Ματθαιϊκών, αιρέσεις εικονομαχίας, νεοεκκλησιολογίας,  είτε Φλωριναίων, όλα τα προαναφερόμενα. Σκοπός της ενασχόλησης μας με το ιστορικό εκκλησιαστικό γίγνεσθαι του παλαιοημερολογίτικου χώρου δεν είναι η εμπάθεια έναντι προσώπων, και Ορθόδοξος να' σαι αν μισείς τον σχισματικό κολάζεσαι λόγω του πάθους και πάλι, οπότε είναι τουλάχιστον ανόητο να κάνει κάποιος τόσο κόπο να βρει την Εκκλησία και να κολαστει γιατί μισεί πρόσωπα... 

Η αναφορά μας σε πρόσωπα είναι κάποιες φορές αναγκαστική αλλά δεν εμπεριέχει ουδεμία εμπάθεια. Άλλωστε λέμε και πάλι πως κάποια πρόσωπα του βίντεο τα γνωρίσαμε προσωπικώς και μάλιστα είχαμε και βαθύτατες θεολογικές συζητήσεις οι οποίες μας δίδαξαν πολλά και ωφέλιμα. Αλλά έχουμε συνάμα ηθική υποχρέωση να θίγουμε εκείνα που με τις μικρές μας γνώσεις θεωρούμε αντορθόδοξα, αιρετικά. Είμαστε πάντα ανοικτοί να διεξάγουμε με όποιον καλόπιστο θελήσει έναν διάλογο με ταπείνωση κι αγάπη ουσιαστική, όχι τυπική. Αναθεωρούμε αν κάποιος μας αποδείξει όσα λέμε ότι είναι ανακριβή, αλλά δυστυχώς δεν ετύχαμε ως τώρα σοβαρής αντιμετωπίσεως παρά μόνο γίναμε δέκτες ειρωνικών σχολίων, ανωνύμων ύβρεων και αντιχριστιανικών αντιδράσεων, οι οποίες μας εδραίωσαν περισσότερο στη νέα μας αρχή. Ζητούμε συγγνώμη ταπεινά αν κάποιος στενοχωρήθηκε από όσα γράψαμε ή θίχτηκε προσωπικώς. Δεν ήταν αυτός σαφώς ο σκοπός μας. Αναφερόμαστε σε γεγονότα που θεωρούμε πως έχουν να κάνουν με ζητήματα Ορθοδόξου Πίστεως και Ομολογίας χωρίς να θέλουμε να θίξουμε ουδένα ως πρόσωπο, άλλωστε ο καθένας ως εικόνα Θεού είναι απολύτως σεβαστός. Σεβαστό δεν μπορεί να είναι το φρόνημα ή η ποιμαντική πρακτική κάποιου, όταν δεν συνάδει με όσα μας άφησαν ως κληρονομιά οι Άγιοι που πέρασαν τη βιωτή τους άγρυπνοι, ευχόμενοι, νηστεύοντες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναζητηση

Αναγνωστες